Sager 2016-2019

Sager 2019


04. november 2019

Udtalelse vedrørende løsningsforslag til trafikafviklingen i Idrætsbyen, der truer den bevaringsværdige ejendom Lundtoftevej 51A-B. 

Læs udtalelsen her


03. november 2019

Fælles høringssvar til Kommuneplanstrategien 2019 - ”Byudvikling i balance” fra en lang række foreninger m.m.

Læs det fælles høringssvar her


10. oktober 2019

Boligbyggeri i Lyngby Idrætsby

Foreningen gør opmærksom på en række uheldige følgevirkninger ved byggeriet i form af byfortætning og blanding af funktioner til gene for brugerne af Idrætsbyen og beboerne i området.

Læs hele brevet her


17. september 2019

Indsigelse mod nedrivning af Lundtoftevej 51A-B

Foreningen protesterer på det kraftigste imod nedrivning af den bevaringsværdige bygning.

Læs indsigelsen her


02. juni 2019

Udtalelse om den fremtidige anvendelse af Lykkens Gave

Foreningen foreslår, at Lykkens Gave kun må anvendes til boligformål, såsom helårsboliger og seniorbofællesskab.

Læs udtalelsen her


19. maj 2019

Udtalelse vedr. spildevandsprojekt i Lundtofte

Det er foreningens opfattelse, at projektet vil være ødelæggende for det specielle kulturmiljø, som Lundtofte Landsby udgør.

Læs udtalelsen her


14. maj 2019

Udtalelse om nye klyngehuse i den grønne kile mellem Agervang og Torsvang. 

Foreningen støtter forvaltningens indstilling om, at den grønne kile ikke bebygges.

Læs udtalelsen her


26. april 2019

Udtalelse om helhedsplan for Firskovvejsområdet

Læs her


16. april 2019

Udtalelse om opførelse af 300-330 ungdomsboliger ved salg af Lyngby Stadion

Læs udtalelsen her


Sager 2018


24. oktober 2018

Høringssvar vedr. lokalplanerne 281, H.C. Ørsted Gymnasium og 284, Ny boligbebyggelse i Trongårdens byområde.

Lokalplanforslagene placerer byggeriet af såvel gymnasium som boliger i en afstand til Helsingørmotorvejen, der ikke gør det muligt at opfylde WHO’s anbefalede maksimumgrænse på 58 dB. Også Lyngby-Taarbæk kommune bør gøre noget ved problemerne, specielt i den planlægning, hvor det ikke er for sent.

Læs hele høringsvaret her


10. september 2018

Udtalelse om Forslag til Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord.

Hvis der skal opføres erhvervsbyggeri langs motorvejen af høj arkitektonisk kvalitet, bør lokalplanerne udformes mere restriktivt med klare bestemmelser og tegningsbilag i et størrelsesforhold, der viser hvordan bebyggelsen udformes.

Læs udtalelsen her


01. august 2018

Udtalelse om facadeskiltning, flag og anvendelse af fortovsarealer i Lyngby Hovedgade.

Læs hele brevet her


31. juli 2018

Bemærkninger til ansøgning om genopførelse af den nedbrændte Østergaard på Lundtoftevej 127 i Lundtofte.

Det bør kræves, at nybyggeriet i sin ydre udformning ligger helt tæt på den oprindelige og bevaringsværdige bygning, dvs. med stråtag og ikke tegltag.

Læs hele brevet her


19. juni 2018

Brev til Nationalmuseet vedr. frasalg af boliger, der indgår i Brede Værk.

Vi finder, at det vil have stor kulturhistorisk betydning, at alle bygningerne i videst muligt omfang bevares autentisk og samlet, da det kan fremme formidlingen af ”den tekniske og antropologiske fortælling” både om den tidlige industriudvikling og om det daværende dagligliv i Brede. 

Læs hele brevet her


13. juni 2018

Fornyet høring af Lokalplanforslag 278 for Åbrinken.

Da naturskifer er langt mere holdbart end de andre tagmaterialer, ønsker vi, at der i lokalplanen skabes mulighed for fortsat at anvende naturskifer ved udskiftning af tage.

Læs høringssvaret her

 

21. marts 2018

Udtalelse om dispensation fra lokalplan 233 til nedrivning af eksisteredne bygning og opførelse af en støe nybygning på Taarbæk Strandvej 22.

Læs udtalelsen her


24. februar 2018

Høringssvar til Lokalplanfrslag 275 for Firskovvej 14-20 samt
Nørgaardsvej 40 (Fog)

Lokalplanen skrer ikke, at vi får en bebyggelse af høj kvalitet. Der mangler en fast bebyggelsesplan, og de meget store byggefelter muliggør alle mulige løsninger.

Læs bemærkningerne her


Sager 2017


04. december 2017

Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk, Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk og Foreningen VoresSorgenfri er gået sammen om at beskrive Sorgenfris kulturværdier og truslerne mod dem. Resultatet er blevet til et katalog: ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?” Det skal ses som en videreførelse...

Læs her


02. november 2017

Udtalelse om Forslag til Kommuneplan 2017

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk vil primært holde sig til afsnittet Bygningskultur, men kommer også med nogle bemærkninger til afsnittet Byudvikling...

Læs her


24. oktober 2017

Høringssvar til forslag til lokalplan 279 og kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at det foreliggende forslag overordnet lever op til krav om høj arkitektonisk kvalitet.

Foreningen er dog betænkelig ved så høj en bebyggelsesprocent som 115, hvilket også vil gøre...

Læs høringssvaret her


10. oktober 2017

Altan på bevaringsværdig bygning - Strandvejen 717.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har set, at Byplanudvalget skal tage endelig stilling til ovennævnte sag, hvor ejeren af ejendommen ansøger om tilladelse til at etablere en altan på bygningens nordside i form af en kvist, der skæres ind i taget og ned i facademuren. Bygherren forsøger med et revideret...

Læs brevet her

 

09.oktober 2017

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk tilslutter sig - på trods af den meget dårlige vedligeholdelsestilstand -  forvaltningens argumentation for afslag på ansøgningen om nedrivning i redegørelsen til Byplanudvalgets møde den 11.10.2017.


29. september 2017

Bemærkninger til Forslag til Helhedsplan for Lundtofte inklusiv Forslag til Kommuneplantillæg 28/2013 med tilhørende miljørapport.

Da både helhedsplan og Kommuneplantillæg er udsendt i en samlet høring gælder vore bemærkninger begge område, idet vi går ud fra, at...

Læs bemærkningerne her


September 2017

Nordre Molevej 4, Taarbæk. Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er underrettet om, at Taarbæk Borgerforening har klaget over den af Lyngby-Taarbæk kommune givne byggetilladelse på ovennævnte ejendom. Foreningen kan fuldt ud støtte den til nævnet sendte klage og skal hermed, ligesom Taarbæk...

Læs brevet her


17. juni 2017

Udtalelse om forslag til Lokalplan 244 for Granparken og Kulsvierparken

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med interesse læst forslag til ny bevarende lokalplan for ovennævnte boligbebyggelse. Lokalplanen skal sikre jfr. formålsparagraffen, at kommende bygningsændringer inklusiv etablering af tilbygninger, tagrenovering mv. sker på en...

Læs udtalelsen her


02. maj 2017

Brev til Center for Miljø & Plan om Nordre Molevej 4, Taarbæk

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med glæde set, at udvalget i mødet den 26. april 2017 besluttede ikke at give dispensationer fra lokalplanen i forbindelse med opførelse af et enfamilieshus på Nordre Molevej 4. Men at...

Læs brevet her


25. april 2017

Nybyggeri, Nordre Molevej 4, Taarbæk.

Bygningskultur Foreningen vil anbefale, at kommunen ikke godkender opførelse af det ansøgte nybyggeri på Nordre Molevej 4, Taarbæk.

Projektet strider på nogle punkter imod bestemmelser i Lokalplan 233 for Taarbæk. Lokalplanen...

Læs brevet her


06. januar 2017

Udkast, brev til LTK vedr. ”Fuglsanghusene” på Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er blevet gjort opmærksom, at der på en generalforsamling for bebyggelsen er besluttet at se stort på de i 1954 tinglyste servitutter om blandt andet bemaling af tagrender, nedløb og inddækninger...

Læs brevet her


06. januar 2017

Udkast. Udtalelse om forslag til Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med interesse læst forslag til lokalplan for Skovbrynet 2-24. Det er et lokalplanforslag, som adskiller sig væsentligt i forhold til en lokalplan for et mere almindeligt boligområde ved det, at bebyggelsesstrukturen er nytænkt som en lang...

Læs udtalelsen her


Dyrehavegårds jorde

Novozymes er i fuld gang med atrealisere innovations-campus på Dyrehavegårds Jorder.

Fredag den 8.9.2017 var håndværkere, lokalpolitikere, naboer, skoleelever og samarbejdspartnere inviteret til rejsegilde hos Novozymes. Det store byggeri er nu for alvor ved at tage form. I slutningen af 2018 var byggeriets 1. etape færdig og de ansatte kunne begynde at flytte ind i 2. kvartal af 2019.

Den nye innovations-campus er projekteret af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og siges at være tegnet, så det respekterer områdets unikke kvaliteter. Der bliver efter sigende tale om et tæt og lavt byggeri, som passer ind i det grønne område, men som det ses på illustrationen th. er der tale om byggeri i 5-6 etager. Det nye campus vil blive åbent for offentligheden, hvor bl.a. en eksisterende fredsskov gøres til en del af en park med naturstier.


Sager 2016


29. januar 2016

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fejrede sit 50 års jubilæum og har i den anledning udgivet et jubilæumsnummer af bladet By & Land.


23. december 2016

Udtalelse til ansøgning om tilladelse til nedrivning af enfamiliehus på Virumstræde 9, der er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplan 232.

Enfamilieshuset på Virumstræde 9 er ifølge SAVE-registreringen et beskedent hvidpudset landsbyhus med stråtag beliggende i Virum gamle landsby. Det er en del af landsbygaden og er i en rimelig stand...

Læs udtalelsen her


21. december 2016

Vedr. Svenskevej 2, ansøgning om nedrivning af bygning 428 på matrikel 1a, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har modtaget ansøgning om nedrivning af uldspinderibygningen på Svenskevej 2, Stampen, til evt. udtalelse. Foreningen skal meget kraftigt henstille, at kommunalbestyrelsen ikke giver nedrivningstilladelse til denne bygning, før alle muligheder for at bevare den er undersøgt.

Læs skrivelsen her


17. november 2016

Udtalelse om forslag til Lokalplan 258 for Bondebyen.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk har med interesse læst forslag til ny lokalplan for Bondebyen. Det er et lokalplanforslag, som adskiller sig væsentligt i forhold til lokalplan 199 med hensyn til ønsket om at bevare og værne om eksisterende miljøer...

Læs udtalelsen her


11. juni 2016

Høringssvar til lokalplanforslag 268 for ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.

Bygningskultur Foreningen er opmærksom på, at lokalplanforslaget skal sikre en sammenhængende helhed for det kommende centerområde ved Sorgenfri Station, og at den skal danne de overordnede rammer for en senere lokalplan, der detaljeret skal redegøre for bebyggelsens udformning og...

Læs høringssvaret her


11. juni 2016

Høringssvar til forslaget til lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.

Bygningskultur Foreningen mener ikke, at det foreliggende forslag til lokalplan lever op til en række af lokalplanens angivne formål.

Et af formålene (1.3) er, at den nye bebyggelse fremstår med høj arkitektonisk kvalitet, og at den...

Læs høringssvaret her


01. april 2016

Virum Stationsområde

Bygningskultur Foreningen har udtalt sig om lokalplan 259 for Virum Stationsområde.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. januar 2016 at fremlægge lokalplanforslag 259 for en ny center- og boligbebyggelse ved Virum Station med tilhørende kommuneplantillæg 17/2013 i offentlig høring...

Læs foreningens udtalelse her.


27. februar 2016

Lyngby Stadsbibliotek

Bygningskultur Foreningen har arrangeret en rundvisning på Stadsbiblioteket. Bibliotekschef Jeppe Bjørn og arkitekt Jørgen Balslev Eriksen fortalte og viste rundt.

LTK har i samarbejde med bibliotekets ledelse fået arkitektfirmaet Arkitema til at udarbejde en analyse af bibliotekets fremtidige muligheder. Analaysen har været behandlet på et møde i Økonomiudvalget.

Bygningskultur Foreningen har i 2017 afholdt møde med By & Lands udvalg for moderne arkitektur og arbejder på et oplæg til fredning af biblioteket...