Formål og vedtægter

Formål

Bygningskultur Foreningens formål er at virke for bevaring samt god vedligeholdelse og høj kvalitet af eksisterende såvel som nye bygninger, bebyggelser og miljøer i Lyngby-Taarbæk.


Foreningen vil herunder arbejde for

1. bevaring af og respekt for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.

2. bevaring og udvikling af kulturmiljøer, haver, gadebilleder og landskabelige værdier.

3. at nye bygninger i kommunen skal placeres og udformes med hensyntagen til det omgivende miljø. Disse forhold skal klart fremgå af de lokalplanforslag, der udarbejdes.

4. udbredelse af kendskab til og forståelse for værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.


Til fremme af sine formål afholder foreningen foredrag og ekskursioner samt udgiver skrifter om bygningskultur.


Foreningen opmuntrer endvidere i skrift og på anden måde til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering, ligesom den søger at vejlede ejere ved istandsættelse af bygninger.


Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og samarbejder med denne om bl.a. indstillinger til fredning af værdifulde bygninger og kulturmiljøer.

Hyldehavehuset på Lundtoftevej 47-49 blev opført i 1917 af Dansk Gardin & Textil Fabrik som arbejderboliger til fabrikkens ansatte.

Gældende vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk.

Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.


Formål

§ 2. Foreningens formål er at virke for bevaring, samt god vedligeholdelse og høj kvalitet af eksisterende såvel som nye bygninger, bebyggelser og miljøer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Foreningen vil herunder arbejde for:

• bevaring af og respekt for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.

    • bevaring og udvikling af kulturmiljøer, haver, gadebilleder og landskabelige værdier.

  • at nye bygninger i kommunen skal placeres og udformes med hensyntagen til det omgivende miljø. Disse forhold skal klart fremgå af de lokalplanforslag, der udarbejdes.

• udbredelse af kendskab til og forståelse for værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.


§ 3. Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag og ekskursioner samt søge at udgive skrifter om arkitektur eller enkelte bygninger. Foreningen vil endvidere i skrift eller på anden måde opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelse af bygninger. Foreningen vil samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur om at foretage indstilling til eventuel fredning af værdifulde bygninger og kulturmiljøer samt tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter og anlæg.


Medlemskreds

§ 4. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner.

Hvert af disse medlemmer, der ikke er i restance i foreningen, og som har været medlem mindst 3 måneder, har én stemme på den i § 6 nævnte generalforsamling.


§ 5. Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Generalforsamlingen

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 4 ugers varsel.

Ordinær dagsorden er:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.Regnskab og status til godkendelse for det forløbne regnskabsår.

4.Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent, jf. vedtægtens § 9.

5.a. Valg af bestyrelse, jf. vedtægtens § 7.

b. Valg af 2 suppleanter.

c. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

6.Behandling af indkomne forslag.

7.Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det skriftligt begæres af mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald indkaldes med 2 ugers varsel senest én uge efter, at begæringen er indgivet. Dagsorden skal vedlægges.


Bestyrelsen

§ 7. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer.

Valgperioden for de af generalforsamlingen valgte medlemmer er 2 år. På hvert års generalforsamling afgår således halvdelen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er lige, og ellers skiftevis det nærmeste antal over og under halvdelen.

Genvalg kan finde sted.


§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, dog mindst 4. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder føres referat, som godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Hvervene er ulønnede. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og kan antage lønnet medhjælp, såvel fast som midlertidig. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.


Foreningens midler

§ 9. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen som et minimumsbeløb. Der fastsættes kontingent for personlige medlemmer og for organisationer, foreninger, selskaber og institutioner. Herudover søges midler tilvejebragt ved tilskud og frivillige bidrag.


Formuen

§ 10. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Kontantbeholdningen skal indsættes i et pengeinstitut.


Regnskab og revision

§ 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og skal foreligge i revideret stand ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal underskrives af begge revisorer.


Vedtægtsændringer

§ 12. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt ¾ af deltagerne på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som et punkt på dagsordenen, har stemt for forslaget.


Opløsning

§ 13. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og at beslutningen tillige vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt, men er beslutningen vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget vedtages med simpelt flertal.


§ 14. I tilfælde af foreningens opløsning overgår den eventuelle formue til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur eller til lignende formål.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj  2016.


Tidligere vedtægter


Vedtægter fra 2009

Vedtægter fra 2007

Vedtægter fra 2003