Sager 2008

Sager 2008

12. december

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om dispensation fra salgsdeklaration på Lottenborgvej 7-9

Bygningskultur Foreningen finder det af afgørende betydning, at renoveringen af ejendommen sker med respekt for dens kulturhistoriske værdier, som fastlagt i salgsdeklarationen af 22.02.2005. En forhøjelse af taget vil medføre en kraftig forringelse af ejendommens kulturhistoriske og miljømæssige værdi, idet det i høj grad er den korte afstand mellem vinduernes overkant og tagskægget, der giver ejendommen sin kulturhistoriske og miljømæssige kvalitet. Foreningen anmoder derfor Byplanudvalget om at fastholde sit tidligere afslag på at hæve taget.

Læs hele brevet her


12. december

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om tilladelse til at opføre ca. 12.000 m2 magasiner og ca. 1.000 m2 administration på Frilandsmuseet

Bygningskultur Foreningen finder, at 13.000 m2 bebyggelse på Frilandsmuseet vil fremstå meget voldsomt i landskabet, selv om den 2-etagers bygning delvist vil blive nedgravet i det skrånende terræn. Foreningen anmoder på den baggrund Byplanudvalget om at afvise det fremsendte projekt og endvidere henvise til, at det er i modstrid med kommuneplanens rammebestemmelser, og at det vil medføre en væsentlig forringelse af udviklingsmulighederne for Frilandsmuseet på længere sigt.

Læs hele brevet her


12. december

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgninger om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Dyrehavegårdsvej 2 og Gustav Adolphs Vej 15

Bygningskultur Foreningen finder det af stor betydning, at den eksisterende bebyggelse på Dyrehavegårdsvej 2 med den høje bevaringsværdi 3 bevares. De mange hidtidige tilladelser til nedrivning af bevaringsværdige bygninger ødelægger selve ideen med udpegning af bevaringsværdige bygninger, da udpegningen hermed bliver helt meningsløs. I denne sag er bygningen endvidere blevet præmieret af Lyngby-Taarbæk Kommune for dens særlige arkitektoniske kvaliteter. Foreningen anmoder på den baggrund byplanudvalget om at meddele afslag på ansøgningen om nedrivningstilladelse og udarbejde en lokalplan for området mellem Dyrehaven og Hjortekærsvej med det formål at bevare områdets kulturmiljø og grønne karakter.

Læs hele brevet her


11. november

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 211 for Taarbæk Strandvej 42 i Taarbæk

Bygningskultur Foreningen vurderer, at lokalplanforslaget forringer Taarbæks kulturhistoriske værdier, fordi det medfører nedrivning af Taarbæk Strandvej 42 A og 42 B, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige bygninger, der er opført i 1850 som stuehus for fiskere i det tidligere fiskerleje. Begge husene har stråtag, og 42B har desuden bindingsværk. Begge huse er fine eksempler på bebyggelser fra dengang, da Taarbæk var et fiskerleje. Lokalplanforslagets byggeri vil fremstå meget dominerende i forhold til den øvrige bebyggelse langs Øresundskysten, så Taarbæks kulturmiljø vil blive skjult set ude fra Øresund. Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage lokalplanforslaget.

Læs hele høringssvaret her


31. august

Brev til Lyngby-Taarbæk kommune vedr. projekt for parkeringsforhold på Kaningården, Furesøvej 161

Bygningskultur Foreningen finder, at projektet er et tilbageskridt, der vil forringe Kaningårdens kulturhistoriske og landskabelige værdier. Parkeringspladsen til hovedbygningens beboere bliver placeret i udsigtskilen gennem indkørslen fra Malmmosevej/Furesøvej både til Kaningårdens hovedbygning og til den smukke allé med lindetræer fra hovedbygningen og ned mod Furesøen. Parkeringspladsen bør trækkes tilbage, så den ikke kommer til at ligge i udsigtskilen. 10 parkeringspladser til beboerne i hovedbygningen vil desuden komme til at fylde urimeligt meget i Kaningårdsparkens parklandskab og overstige beboernes daglige behov. Foreningen anmoder på den baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune om ikke at godkende det foreliggende projekt.

Læs hele brevet her


28. juli

Brev til kommunen vedr. anmeldelse om nedrivning af ejendommen Furesøvej 19 i Virum

Furesøvej 19 er opført i 1959 og tegnet af brødrene Johannes og Aage Paludan, der er velanskrevne arkitekter for talrige enfamilieshuse nord for København, opført både som individuelle huse og typehuse. Furesøvej 19 et er fint og tidstypisk eksempel på en individuelt arkitekttegnet villa i den tids nye formsprog med en varieret og velkomponeret bygningskrop. Foreningen finder, at Furesøvej 19 er et fint eksempel på en bevaringsværdig og tidstypisk villabebyggelse i Lyngby-Taarbæk fra 1950’erne, der oven i købet har en stor fortælleværdi på grund af arkitekternes talrige bebyggelser i Lyngby-Taarbæk og anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til nedrivning.

Læs hele brevet her


16. juli

Klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes landzonetilladelse til Dark Ride – Rutschebane på Dyrehavsbakken telt nr. 69, 71 og 73

Bygningskultur Foreningens vurderer, at den nye bygning kommer til at fremstå som et fremmedelement på Dyrehavsbakken på grund af dens store højde og volumen. Bygningen opfylder ikke lokalplanens bestemmelse om, at ny bebyggelse skal harmonere med det selvgroede og interimistiske præg, der er karakteristisk for forlystelsesområdet. Foreningen mener heller ikke, at der foreligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation fra lokalplanens generelle forbud mod at opføre bygninger med større højde end 8,5 m over det omgivende terræn, og anmoder Naturklagenævnet om at ophæve landzonetilladelsen.

Læs hele klagen her


15. maj

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om tilladelse til at nedrive Bagergården, Lyngby Hovedgade 49B

Der har været bageri på stedet siden 1782. Bagergården er sammen med nabo- og genbobygningerne en del af Lyngby Hovedgades gamle købstadsmiljø, som ellers er forholdsvis velbevaret mellem Jernbanevej og Nørgårdsvej/Gammel Jernbanevej. Sammen med naboejendommen, det tidligere Lyngby Mejeriudgør Bagergården et fint eksempel på den tidligere landbrugs- og håndværkerbebyggelse, der bør bevares. Også af hensyn til gadebilledet vil det være af betydning at bevare den lave bebyggelse med gavlbygninger og tagkviste. Foreningen anmoder på den baggrund byplanudvalget om ikke at meddele tilladelse til nedrivning af Bagergården.

Læs hele brevet her


31/1-2008

Brev til kommunalbestyrelsen vedr. ansøgning om nedrivning af Lundtoftevej 199

Lundtoftetoftevej 199 er opført i 1862 og er ét af de ældste huse i Lundtofte og ét af de få huse, der har overlevet i sin originale skikkelse, og som bidrager til at fortælle Lundtoftes historie i både den ældre og den nyere tid. Foreningen finder på den baggrund, at ejendommen i høj grad er bevaringsværdig, og er ikke enig i, at ejendommen er i en så ringe stand, at det kan begrunde en nedrivningstilladelse. Bygningskultur Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om nedrivningstilladelse.

Læs hele brevet her


24. januar

Brev til Lyngby-Taarbæk Kommune om renovering af Hyldehavehuset på Lundtoftevej 47-49

Bygningskultur Foreningen anser det for meget vigtigt, at bebyggelsens bevaringsværdi ikke forringes. Der bør derfor ikke tillades ændringer i bebyggelsens arkitektur og originalitet, da den derved risikerer at miste sin status som bevaringsværdig bebyggelse i kommuneplanen ved en fremtidig vurdering af dens bevaringsværdi. Der må derfor bl.a. ikke ændres på døres og vinduers placering, og etableres nye åbninger i facaderne.

Læs hele brevet her

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk