Sager 2008-2011

Sager 2011


24. november 2011

Høringssvar vedr. nedrivning af ”Lille Engelsborg”, Gl. Bagsværdvej 26

Bygningskultur Foreningen finder, at ”Lille Engelsborg” har en høj bevaringsværdi både med hensyn til arkitektur, miljøkvalitet og originalitet og fremstår stort set som da det blev opført. Huset bidrager med sin byggestil og sit stråtag i høj grad til at fortælle kvarterets historie, inden villabebyggelsen i Digterkvarteret blev opført.

Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til at nedrive ”Lille Engelsborg”.

Læs hele høringssvaret her


15. september 2011

Ideer og forslag til projektforslaget for Sorgenfri Torv

Bygningskultur Foreningen finder, at nedrivning af al den eksisterende bebyggelse på Nordtorvet og opførelse af et 9 etagers højhus langs Nordbanen vil forringe oplevelsen af den eksisterende bebyggelse i Sorgenfri, og foreslår derfor, at den eksisterende bebyggelse på Nordtorvet bevares og renoveres. På Sydtorvet vil en 5-etagers bebyggelse mod Nordbanen være for voldsom og ligeledes vil forringe oplevelsen af den eksisterende bebyggelse i Sorgenfri. Foreningen foreslår derfor, at Sydtorvet udbygges moderat i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Læs hele høringssvaret her


19. august 2011

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 229 for ny boligbebyggelse på Skovtofte, Hummeltoftevej 139-145

Skovtofte har en meget stor kulturhistorisk fortælleværdi, og foreningen ser derfor med tilfredshed, at de tre historiske bygninger Ebenezer, Zoar og Pella bliver bevaret med bevaringsværdi 3. Bygningskultur Foreningen lægger imidlertid også stor vægt på, at den nye bebyggelse får en højde og en bebyggelsestæthed, der både respekterer de tre historiske bygninger og de tilstødende boligområder.

Foreningen anmoder om, at den nye bebyggelse bliver i maksimalt 2 plan både af hensyn til oplevelsen af de historiske bygninger og af hensyn til højden og bebyggelsestætheden i de tilstødende boligområder.

Læs hele høringssvaret her


25. juli 2011

Høringssvar vedr. ansøgning om nedrivning af rejsestalden, Ved Fortunen 33

Rejsestalden ved Fortunen med Fortunens Ponycenter tilfører kulturmiljøet omkring Fortunen betydelige kvaliteter, og at det vil medføre helt uacceptable forringelser af kulturmiljøet, hvis Rejsestalden nedrives. Bygningskultur Foreningen finder på den baggrund, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt skal nedlægge et § 14 forbud for at sikre, at rejsestalden bliver bevaret.

Læs hele høringssvaret her


13. januar 2011

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning ved Mølledammen i Lyngby

Bygningskultur Foreningen ser med glæde, at denne ca. 100 år gamle fabriksbygning med de harmoniske proportioner fremover vil fremstå renoveret og bevaret i overensstemmelse med dens originale udformning. Fabriksbygningen vil trods de to glastilbygninger stadig udgøre et smukt fikspunkt for øjet hos de mange, der passerer stedet. Vi ser frem til, at bygningen bliver taget i brug og glæder os undervejs til at se den udslidte fabriksbygning undergå forvandlingen til moderne virksomhed.

Læs hele høringssvaret her


Sager 2010


6. december 2010
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 226 for Dyrlægegården Taarbæk Strandvej 69 i Taarbæk
Lokalplanforslag 226 betyder, at der også sker nedrivning af den tidstypiske og karakterskabende stald, der netop ville bevare en smule af Taarbæks charme nemlig den uensartede arkitektur og den lidt tilfældige placering af bygningerne, der gør bebyggelsen interessant at opleve, og som ville bidrage fint til Taarbæks selvgroede karakter.
Bygningskultur Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt om bevarelse af bare en smule af Dyrlægegrundens charme ved ikke at tillade nedrivning af den tidstypiske og karakterskabende stald, der fint kan indpasses i lokalplanen.
Læs hele høringssvaret her


18. november 2010
Høringssvar vedr. fornyet høring af forslag til lokalplan 219 for Hjortekær langs Jægersborg Dyrehave
Bygningskultur Foreningen finder det meget beklageligt, at det forslag, der er sendt i fornyet høring, ikke tager hensyn til foreningens bemærkninger og forslag vedr. formålsbestemmelser og bebyggelsesprocenter. Foreningen anbefaler, at bebyggelsesprocenten nedsættes til maksimalt 25 på baggrund af, at Dyrehaven er på vej til at blive optaget på UNESCOS Verdensarvsliste, og at det derfor er vigtigt, at oplevelserne i Dyrehaven ikke forringes væsentligt.
Læs hele høringssvaret her


17. november 2010
Kommentarer til forhøring vedr. Skovtoftes fremtid
Da de omgivende boligområder mod øst er kendetegnet af en tæt lav kædehusbebyggelse og mod vest med individuelle 1 til 1½plans boliger, mener Bygningskultur Foreningen ikke, at området skal rumme fleretagers boliger, der derved vil konkurrere med de tre oprindelige huse. Især Ebenezer med dets vinkelrette længe fremstår som et herskabeligt islæt i dette kulturmiljø, som bør sikres synlighed fra Hummeltoftevej.
Læs hele høringssvaret her


9. september 2010
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær
Bygningskultur Foreningen mener, at de gode målsætninger i kommuneplanen om at Lyngby-Taarbæks identitet som en grøn kommune med tidstypiske bebyggelser af høj kvalitet skal fastholdes, videreudvikles og styrkes, også skal afspejle sig i lokalplanernes målsætninger. Foreningen mener endvidere, at så længe kommunalbestyrelsen ikke har taget stilling til, om alle bygninger med bevaringsværdi 4 fortsat skal være udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen, så må de alle optages i lokalplanerne som bevaringsværdige, medmindre der foretages en konkret vurdering af deres bevaringsværdi.
Læs hele høringssvaret her


21. juli 2010
Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af Hyldehavevej 1 A-B
Bygningskultur Foreningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bevarer Hyldehavevej 1 for eftertiden sammen med det renoverede hus på Lundtoftevej 47-49, både fordi bebyggelsen er bevaringsværdig af arkitektoniske grunde, fordi den fortæller en kulturhistorie, der foruden en meget stor lokal interesse også har en national og international interesse, og endelig fordi vi ønsker, at Lyngby-Taarbæk Kommune placerer sig stærkt på Danmarkskortet med hensyn til bevaring af sin kulturhistorie.
Læs hele høringssvaret her


24. juni 2010
Retlig klage til Naturklagenævnet over lokalplan 215 for Furesøkvarteret
Bygningskultur Foreningen finder, at alle bygninger med bevaringsværdi 4 skal udpeges som bevaringsværdige i lokalplanen, indtil kommunalbestyrelsen har foretaget en konkret vurdering af, hvilke bygninger der ikke skal udpeges som bevaringsværdige i lokalplanen. Når kommunalbestyrelsen senere har foretaget en sådan konkret udpegning af de bevaringsværdige bygninger, kan der udarbejdes en ny lokalplan, der udtager de bygninger med bevaringsværdi 4, der efter den konkrete vurdering ikke vurderes at være bevaringsværdige. Foreningen anmoder på den baggrund Naturklagenævnet om at ophæve lokalplan 215 med henvisning til, at den er i strid med kommuneplanen.
Læs hele høringssvaret her


25. februar 2010
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 219 for Hjortekær langs Jægersborg Dyrehave
Bygningskultur Foreningen mener ikke, at lokalplanforslaget lever op til kommuneplanens mål om, at Lyngby-Taarbæks identitet som en grøn kommune med tidstypiske bebyggelser af høj kvalitet skal fastholdes, videreudvikles og udbygges. Foreningen mener heller ikke, at lokalplanforslaget lever op til dens formål, når den ikke udpeger nogen af bygningerne med bevaringsværdi 4 som bevaringsværdige, selv om de er meget bevaringsværdige på grund af deres alder og/eller lokalhistoriske betydning.
Læs hele høringssvaret her


20. februar 2010
Brev til byplanudvalget om beskyttelse af bevaringsværdige bygninger i lokalplan 215 for Furesøkvarteret og lokalplan 219 for område i Hjortekær.
Bygningskultur Foreningen finder, at en vedtagelse af lokalplan 215 og 219, hvor ingen bygninger med bevaringsværdi 4 er udpeget som bevaringsværdige i næsten hele lokalplanområdet, og uden at der er foretaget en konkret vurdering af deres bevaringsværdi, vil medføre, at lokalplanen er ugyldig og vil blive ophævet af Naturklagenævnet. Foreningen anmoder på den baggrund Byplanudvalget om at ændre beslutningen om at udtage alle bygninger med bevaringsværdi 4 i næsten hele de 2 lokalplanområder.

Læs hele brevet her


Sager 2009


3. september
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 215 for Furesøkvarteret
Bygningskultur Foreningen finder, at en bebyggelsesprocent på 30 for resten af Furesøkvarteret vil betyde voldsomme forringelser for områdets tidstypiske bebyggelser og dets grønne karakter set i lyset af, at den faktiske bebyggelsesprocent typisk er under 20 og på 10-15 for ca. halvdelen af ejendommene i området. En så stor ændring af bebyggelsesprocenten vil gøre det attraktivt at nedrive de eksisterende huse og opføre 2-3 gange større huse, og det vil ikke kunne ske uden at forringe områdets tidstypiske bebyggelser og dets grønne karakter væsentligt. Foreningen anmoder på den baggrund Kommunalbestyrelsen om at fastsætte bebyggelsesprocenten for Furesøkvarteret til maksimalt 25 svarende til den nuværende bebyggelsesprocent.
Læs hele høringssvaret her


14. april
Brev til kommuneplanudvalget vedr. bebyggelsesprocent i kommuneplanen
Bygningskultur Foreningen finder ikke, at der er behov for en forhøjelse af bebyggelsesprocenten i villakvarterer fra 25 til 30, men at der tværtimod er behov for en nedregulering af bebyggelsesprocenten til 20 i en række villakvarterer for at bevare deres kulturhistoriske værdier og deres grønne præg. Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt Kommuneplanudvalget om at fastsætte bebyggelsesprocenten til 25 for fritliggende enfamilieshuse og tofamilieshuse beliggende i de nyeste parcelhusområder og bebyggelsesprocenten til 20 i de ældre parcelhusområder med store kulturhistoriske og ”grønne” værdier.
Læs hele brevet her


4. februar
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 216 for Dyrlægegården Taarbæk Strandvej 69 i Taarbæk
Bygningskultur Foreningen står helt uforstående over for, at kommunalbestyrelsen har sendt forslaget til lokalplan 216 ud i offentlig høring, da forslaget er i direkte modstrid med de intentioner, der ligger i både kommuneplanen, den gældende byplanvedtægt 16 for området og i det tidligere lokalplanforslag 210. Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage lokalplanforslag 216, men om i stedet at mindske grundstørrelsen og bebyggelsesprocenten i lokalplanforslag 210, så generne for naboerne reduceres.
Læs hele høringssvaret her


2. februar
Brev til Kulturarvsstyrelsen vedr. den fredede ejendom ”Den Gudmannske Villa” på Møllevej 5 i Fuglevad
Bygningskultur Foreningen har konstateret, at der for nylig er blevet anbragt en stærkt skæmmende parabolantenne på frontkvisten ud mod Skovbrynet. Foreningen finder, at der er tale om en meget grov overtrædelse af fredningen og anmoder på den baggrund Kulturarvsstyrelsen om straks at meddele påbud om, at parabolantennen skal fjernes.
Læs hele brevet her


Sager 2008


12. december

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om dispensation fra salgsdeklaration på Lottenborgvej 7-9

Bygningskultur Foreningen finder det af afgørende betydning, at renoveringen af ejendommen sker med respekt for dens kulturhistoriske værdier, som fastlagt i salgsdeklarationen af 22.02.2005. En forhøjelse af taget vil medføre en kraftig forringelse af ejendommens kulturhistoriske og miljømæssige værdi, idet det i høj grad er den korte afstand mellem vinduernes overkant og tagskægget, der giver ejendommen sin kulturhistoriske og miljømæssige kvalitet. Foreningen anmoder derfor Byplanudvalget om at fastholde sit tidligere afslag på at hæve taget.

Læs hele brevet her


12. december

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om tilladelse til at opføre ca. 12.000 m2 magasiner og ca. 1.000 m2 administration på Frilandsmuseet

Bygningskultur Foreningen finder, at 13.000 m2 bebyggelse på Frilandsmuseet vil fremstå meget voldsomt i landskabet, selv om den 2-etagers bygning delvist vil blive nedgravet i det skrånende terræn. Foreningen anmoder på den baggrund Byplanudvalget om at afvise det fremsendte projekt og endvidere henvise til, at det er i modstrid med kommuneplanens rammebestemmelser, og at det vil medføre en væsentlig forringelse af udviklingsmulighederne for Frilandsmuseet på længere sigt.

Læs hele brevet her


12. december

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgninger om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Dyrehavegårdsvej 2 og Gustav Adolphs Vej 15

Bygningskultur Foreningen finder det af stor betydning, at den eksisterende bebyggelse på Dyrehavegårdsvej 2 med den høje bevaringsværdi 3 bevares. De mange hidtidige tilladelser til nedrivning af bevaringsværdige bygninger ødelægger selve ideen med udpegning af bevaringsværdige bygninger, da udpegningen hermed bliver helt meningsløs. I denne sag er bygningen endvidere blevet præmieret af Lyngby-Taarbæk Kommune for dens særlige arkitektoniske kvaliteter. Foreningen anmoder på den baggrund byplanudvalget om at meddele afslag på ansøgningen om nedrivningstilladelse og udarbejde en lokalplan for området mellem Dyrehaven og Hjortekærsvej med det formål at bevare områdets kulturmiljø og grønne karakter.

Læs hele brevet her


11. september

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 211 for Taarbæk Strandvej 42 i Taarbæk

Bygningskultur Foreningen vurderer, at lokalplanforslaget forringer Taarbæks kulturhistoriske værdier, fordi det medfører nedrivning af Taarbæk Strandvej 42 A og 42 B, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige bygninger, der er opført i 1850 som stuehus for fiskere i det tidligere fiskerleje. Begge husene har stråtag, og 42B har desuden bindingsværk. Begge huse er fine eksempler på bebyggelser fra dengang, da Taarbæk var et fiskerleje. Lokalplanforslagets byggeri vil fremstå meget dominerende i forhold til den øvrige bebyggelse langs Øresundskysten, så Taarbæks kulturmiljø vil blive skjult set ude fra Øresund. Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage lokalplanforslaget.

Læs hele høringssvaret her


31. august

Brev til Lyngby-Taarbæk kommune vedr. projekt for parkeringsforhold på Kaningården, Furesøvej 161

Bygningskultur Foreningen finder, at projektet er et tilbageskridt, der vil forringe Kaningårdens kulturhistoriske og landskabelige værdier. Parkeringspladsen til hovedbygningens beboere bliver placeret i udsigtskilen gennem indkørslen fra Malmmosevej/Furesøvej både til Kaningårdens hovedbygning og til den smukke allé med lindetræer fra hovedbygningen og ned mod Furesøen. Parkeringspladsen bør trækkes tilbage, så den ikke kommer til at ligge i udsigtskilen. 10 parkeringspladser til beboerne i hovedbygningen vil desuden komme til at fylde urimeligt meget i Kaningårdsparkens parklandskab og overstige beboernes daglige behov. Foreningen anmoder på den baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune om ikke at godkende det foreliggende projekt.

Læs hele brevet her


28. juli

Brev til kommunen vedr. anmeldelse om nedrivning af ejendommen Furesøvej 19 i Virum

Furesøvej 19 er opført i 1959 og tegnet af brødrene Johannes og Aage Paludan, der er velanskrevne arkitekter for talrige enfamilieshuse nord for København, opført både som individuelle huse og typehuse. Furesøvej 19 et er fint og tidstypisk eksempel på en individuelt arkitekttegnet villa i den tids nye formsprog med en varieret og velkomponeret bygningskrop. Foreningen finder, at Furesøvej 19 er et fint eksempel på en bevaringsværdig og tidstypisk villabebyggelse i Lyngby-Taarbæk fra 1950’erne, der oven i købet har en stor fortælleværdi på grund af arkitekternes talrige bebyggelser i Lyngby-Taarbæk og anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til nedrivning.

Læs hele brevet her


16. juli

Klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes landzonetilladelse til Dark Ride – Rutschebane på Dyrehavsbakken telt nr. 69, 71 og 73

Bygningskultur Foreningens vurderer, at den nye bygning kommer til at fremstå som et fremmedelement på Dyrehavsbakken på grund af dens store højde og volumen. Bygningen opfylder ikke lokalplanens bestemmelse om, at ny bebyggelse skal harmonere med det selvgroede og interimistiske præg, der er karakteristisk for forlystelsesområdet. Foreningen mener heller ikke, at der foreligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation fra lokalplanens generelle forbud mod at opføre bygninger med større højde end 8,5 m over det omgivende terræn, og anmoder Naturklagenævnet om at ophæve landzonetilladelsen.

Læs hele klagen her


15. maj

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om tilladelse til at nedrive Bagergården, Lyngby Hovedgade 49B

Der har været bageri på stedet siden 1782. Bagergården er sammen med nabo- og genbobygningerne en del af Lyngby Hovedgades gamle købstadsmiljø, som ellers er forholdsvis velbevaret mellem Jernbanevej og Nørgårdsvej/Gammel Jernbanevej. Sammen med naboejendommen, det tidligere Lyngby Mejeriudgør Bagergården et fint eksempel på den tidligere landbrugs- og håndværkerbebyggelse, der bør bevares. Også af hensyn til gadebilledet vil det være af betydning at bevare den lave bebyggelse med gavlbygninger og tagkviste. Foreningen anmoder på den baggrund byplanudvalget om ikke at meddele tilladelse til nedrivning af Bagergården.

Læs hele brevet her


31. januar 2008

Brev til kommunalbestyrelsen vedr. ansøgning om nedrivning af Lundtoftevej 199

Lundtoftetoftevej 199 er opført i 1862 og er ét af de ældste huse i Lundtofte og ét af de få huse, der har overlevet i sin originale skikkelse, og som bidrager til at fortælle Lundtoftes historie i både den ældre og den nyere tid. Foreningen finder på den baggrund, at ejendommen i høj grad er bevaringsværdig, og er ikke enig i, at ejendommen er i en så ringe stand, at det kan begrunde en nedrivningstilladelse. Bygningskultur Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om nedrivningstilladelse.

Læs hele brevet her


24. januar 2008

Brev til Lyngby-Taarbæk Kommune om renovering af Hyldehavehuset på Lundtoftevej 47-49

Bygningskultur Foreningen anser det for meget vigtigt, at bebyggelsens bevaringsværdi ikke forringes. Der bør derfor ikke tillades ændringer i bebyggelsens arkitektur og originalitet, da den derved risikerer at miste sin status som bevaringsværdig bebyggelse i kommuneplanen ved en fremtidig vurdering af dens bevaringsværdi. Der må derfor bl.a. ikke ændres på døres og vinduers placering, og etableres nye åbninger i facaderne.

Læs hele brevet her