Sager 2012-2015

Sager 2015


11. december 2015
Høringssvar til forslaget til lokalplan 249 for Andersen og Martini grunden.
Bygningskultur Foreningen finder ikke, at det foreliggende forslag lever op til de overordnede krav i lokalplanens angivelige formål.
Læs hele høringssvaret her


23. november 2015
Letbanen
Bygningskultur Foreningen sendte denne bemærkning til tillæg til VVM-redegørelsen vedr. den kommende letbane, hvori foreningen er kritisk overfor master og luftledninger, specielt på Lyngby Torv foran det fredede rådhus.
Læs kommentaren her


18. november 2015
Mærsk Drilling
Bygningskultur Foreningen arrangerede en rundvisning i det nye hovedsæde for Mærsk Drilling, Chefen for byggeprocessen og husets drift, Carsten René Hansen, fortalte om virksomheden og viste rundt.
Læs mere her


10. september 2015
Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen.
Selvom det reviderede udkast til kommuneplantillæg for Tracéet langs Helsingørmotorvejen nedsætter bebyggelsesmulighederne fra 227.000 m2 til 225.000 m2, hvoraf de 40.000 m2 alene må anvendes til parkeringsformål, fastholder foreningen sin tidligere udtalelse af 8. januar 2015.


9. august.2015
Udtalelse om forslag til lokalplanforslag 256 om Fortunbyen.
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er yderst tilfreds med, at kommunalbestyrelsen har nedlagt et §14 forbud for at sikre bevaringen af Fortunbyens bebyggelseskarakter, bl.a. i forbindelse med ejernes ønsker om at forbedre bygningernes isolering og eventuelle etablering af solceller på tagene.
Læs hele udtalelsen her


15. juli 2015
Høringsbrev om nedrivning af vandtårn på DTU
Bygningskultur Foreningen mener bestemt, at vandtårnet bør bevares, især på grund af den fine måde den konstruktive opbygning spiller sammen med det arkitektoniske udtryk.
Funktionen af et vandtårn er som bekendt at udnytte tyngdekraften ved at placere vandreservoiret højtliggende, for på simpel vis, at skaffe det ønskede vandtryk.
Læs hele brevet her


13. maj 2015
Fredning af Pihl og Søn
Kulturstyrelsen har fredet det tidl. domicil for E. Pihl og Søn med
grønne omgivelser (bestående af de tre sammenbyggede kontorbygninger med grønne omgivelser fra 1994, 2000 og 2005 af KHR Arkitekter ved professor Jan Søndergaard) på Nybrovej 116, matr. nr. 22rv, Kg. Lyngby By, Christians, Lyngby-Taarbæk Kommune.
Læs fredningskendelsen her
Vi har sendt følgende breve i sagen:
Høring om fredning af Pihl og Søn


23. april 2015
Høring om fredning af Pihl & Søn’s tidl. Domicil, Nybrovej 16.
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er enig med Det Særlige Bygningssyn i , at det tidligere domicil for Pihl & Søn, med grønne omgivelser tegnet i 1994, 2000 og 2005 af Professor m.a.a. Jan Søndergaard, KHR Arkitekter, beliggende på Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby...
Læs høringssvaret her


11. marts 2015
Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds jorder
Bygningskultur Foreningen har følgende bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg for Dyrehavegårds jorder ...
Læs hele brevet her


8. januar 2015
Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 10/2013 for traceet langs Helsingørmotorvejen
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at et så massivt byggeri på 227.000 m2 i op til 28 meters højde i traceet langs Helsingørmotorvejen er uacceptabelt ...
Læs hele brevet her


Januar 2015
Parkering på torvet foran Rådhuset
Foreningen finder, at det er et stort tilbageskridt for bymiljøet og bykulturen, hvis der etableres parkeringspladser på torvet. Byvisionen i kommuneplanens GRØNT LYS er som bekendt, at ”byrummene skal gøres mere indbydende, og det kan ske ved at indrette byens stræder og pladser, så de inviterer til et byliv, hvor mennesker med forskellig baggrund mødes. Byrummene skal i form og indretning pirre øjne og sanser, hvor lys, lyd og vand kan være væsentlige indslag. Og indretningen skal indbyde til sport, leg og bevægelse”.
Læs hele høringssvaret fra januar 2015


8. januar 2015
Traceet langs Helsingørmotorvejen
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at et så massivt byggeri på 227.000 m2 i op til 28 meters højde i traceet langs Helsingørmotorvejen er uacceptabelt i forhold til bebyggelsen på DTU og landskabet langs Helsingørmotorvejen.
Læs høringssvar vedr. kommuneplantillæg


Sager 2014


27. juni 2014
Fredning af Lyngby Rådhus
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fremlagde i april 2013 et forslag til fredning af Lyngby Rådhus. Arkitekterne var Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, og det stod færdigt i 1941. Formålet er at frede et rådhus, der repræsenterer æstetiseringen af modernismen udført af en af Danmarks bedste arkitekter. Rådhuset blev til foreningens store tilfredshed fredet 27. juli 2014. Fredningen kom dog ikke til at omfatte de omkringliggende arealer, som Bygningskultur Foreningen havde ønsker om.
Læs fredningskendelsen her
Læs fredningsforslaget her
Læs Det Særlige Bygningssyn indstilling til Kulturstyrelsen her
Læs vores brev til økonomiudvalget her
Læs vores brev til Kulturstyrelsen her


19. maj 2014
Retlig klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes byggetilladelse til modernistisk byggeri på Ved Smedebakken 14 i strid med formålsbestemmelserne i lokalplan 199 for Bondebyen.
Læs klagen her


15. maj 2014
Høringsbrev om Dyrehavegårds Jorder
Bygningskultur Foreningen er overordentlig tilfreds med, at kommunen valgte ikke at lægge de planer til grund for Dyrehavegårds Jorder, der blev forelagt Byplanudvalget i mødet den 12. marts 2014.
Foreningen finder, at det er unikt, at der kun 15 km fra Københavns centrum stadig findes et landbrugsareal, hvor landbrug, Dyrehaven og lav åben beboelse indgår i en højere enhed, et kulturmiljø, som vi mener man bør hæge om og bevare.
Læs hele brevet her


5. maj 2014
Høring om fremtidig affaldsplan i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder det meget beklageligt, hvis det besluttes at placere to (tre) store plastikbeholdere på alle ejendomme. Vi opfordrer meget til at finde løsninger, der ikke ødelægger byens udtryk og miljø.
Læs hele brevet her


27. april 2014
Sorgenfri Torv
Udover høringssvar i 2013 og 2011 har Bygningskultur Foreningen endnu et høringssvar vedr. Sorgenfri Torv.
Læs høringssvar her


14. april 2014
Modernistisk byggeri i Bondebyen på Ved Smedebakken 14
Bygningskultur Foreningen protesterer imod en ny overbygning på bebyggelsen Ved Smedebakken 14, fordi den er udformet i et modernistisk udtryk som en kasse uden taghældning, der er forskud i forhold til underetagen. Bebyggelsen er derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanens formål om at ny bebyggelse skal gives en placering, udformning og et materialevalg, der stemmer overens med Bondebyens tradition og miljø. Foreningen er indstillet på at påklage en eventuel tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Læs brevet her
Læs klagen til Natur- og Miljøklagenævnet her


8. april 2014
Brev til Økonomiudvalget vedr. fredning af Lyngby Rådhus
Bygningskultur Foreningen er meget overrasket og beskæmmet over, at forvaltningen foreslår, at kommunen skal anmode Kulturstyrelsen om, at Lyngby Rådhus ikke fredes. Bygningskultur Foreningen opfordrer kraftigt Økonomiudvalget til at støtte en fredning af Lyngby Rådhus med henvisning til, at det er fredningsværdigt, og at udvalget ønsker at skabe sikkerhed for, at dets fredningsværdier bliver respekteret både på kort og lang sigt.
Læs brevet her


Sager 2013


20. november 2013
Høringssvar vedr. forslag til kommuneplan 2013
Bygningskultur Foreningen havde ændringsforslag til kommuneplanens afsnit om arkitekturpolitik, udpegning af bevaringsværdige bygninger, byudvikling af området omkring Sorgenfri Station samt afsnittet om kulturarv...
Læs hele høringssvaret her


31. august 2013
Høringssvar vedr. forslag til helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station
Udover høringssvar i 2011 har Bygningskultur Foreningen endnu et høringssvar vedr. Sorgenfri Torv.
Læs hele høringssvaret her


22. marts 2013
Udtalelse vedr. bevaringsværdien af funktionærboligerne på Lundtoftevej 51-59
Bygningskultur Foreningen har i sin udtalelse anført, at de 4 funktionærboliger sammen med det bevarede Hyldehavehus på Lundtoftevej 49 har en unik værdi for den del af Lyngby-Taarbæks kulturhistorie, der vedrører industrikulturen, da de er opført som henholdsvis arbejderboliger og funktionærboliger til den største industrivirksomhed i Lyngby omkring 1917, og da både fabriksbygningerne, det ene Hyldehavehus og alle funktionærboligerne stadig er bevarede.
Læs hele udtalelsen her


15. februar 2013
Høringssvar vedr. udkast til kulturstrategi 2013-16
Bygningskultur Foreningen har i sit høringssvar opfordret kommunen til hurtigt at få udpeget Lyngby-Taarbæks kulturmiljøer og forbedret deres kvaliteter. Endvidere er foreningen parat til at indgå i et samarbejde, der kan medvirke til at opfylde målet om at bevare, forbedre, synliggøre og formidle Lyngby-Taarbæks kulturarv i form af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger, byrum og kulturlandskaber, således at både kommunens og lokalområdernes historie får en større plads i borgernes identitet.
Læs hele høringssvaret her


Sager 2012


Rejsestalden ved Fortunen

Naturstyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at nedrive rejsestalden ved Fortunen, da den ikke opfylder hestelovens krav og er i en dårlig tilstand.

Bygningskultur Foreningen mener, at Rejsestalden ved Fortunen med Fortunens Ponycenter tilfører kulturmiljøet omkring Fortunen betydelige kvaliteter, og at det vil medføre helt uacceptable forringelser af kulturmiljøet, hvis Rejsestalden nedrives.


Vi har sendt følgende breve i sagen:

Brev vedr. bevaring af Rejsestalden fra 12. juni 2012

Brev til byplanudvalget fra 7. maj 2012

Brev vedr. Fortunens Ponyudlejning fra 6. februad 2012

Brev vedr. anmeldt nedrivning fra 25. juli 2011

Brev til byplanudvalget fra 10. juni 2011

Brev til Naturstyrelsen fra 19. juli 20


19. november

Brev til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur om bygningsfredningsloven

Bygningskultur Foreningen har på det kraftigste anmodet Landsforeningen om at arbejde for en ændring af bygningsfredningsloven, så ejere af bevaringsværdige bygninger kan pålægges at holde dem i en forsvarlig stand, og så de relativt små bevaringsværdige bygninger fra før 1940 også kan bevares for eftertiden.

Læs hele brevet her


25. oktober

Fredningsafgørelse vedr. Lyngby Søndre Mølle

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Lyngby Søndre Mølle.

Formålet med fredning af Lyngby Søndre Mølle er at bevare én af de få - om ikke den eneste vanddrevne valsemølle. Hertil kommer ønsket om at sikre det kulturmiljø, der dannes af Nordre og Søndre Mølle tilsammen og samtidig sikre en del af det nationale industriminde, Mølleåen.

Læs afgørelsen her


11. oktober

Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Taarbæk

Bygningskultur Foreningen er tilfreds med lokalplanens formål, men finder ikke, at der på Taarbæk Strandvej 102 (Taarbæk Kro) må indrettes boliger på op til 75% af ejendommens samlede etageareal, da det vil svække og ikke styrke den publikumsorienterede service på dette centrale sted i Taarbæk.

Læs hele høringssvaret her


5. september

Høringssvar vedr. nedrivning af Dyrehavegårdsvej 26

Bygningskultur Foreningen anfører, at Dyrehavegårdsvej 26 har en høj bevaringsværdi (3) både med hensyn til kulturhistorisk værdi og originalitet og fremstår stort set som da det blev opført. Huset repræsenterer sammen med det ligeledes bevaringsværdige hus Dyrehavegårdsvej 24 en unik kulturhistorisk værdi fra tiden før området blev udstykket til bebyggelse. Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til nedrivning.

Læs hele høringssvaret her


5. juli

Høringssvar vedr. forslag til strategi GRØNT LYS vision, viden og vækst i Lyngby-Taarbæk

Bygningskultur Foreningen ser med stor tilfredshed, at forslaget sætter fokus på bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer, åben-lav boligområder og på landskabet. Det er vigtigt at få udpeget og optaget kulturmiljøerne i kommuneplanen samtidig med visionerne om byudvikling, og foreningen anmoder derfor kommunalbestyrelsen om at sikre, at kulturmiljøerne udpeges og optages i kommuneplanen, senest samtidig med, at der optages planer for den fremtidige byudvikling. Foreningen ønsker ikke, at der bygges på Dyrehavegårds jorder, da disse åbne arealer med landbrugsdrift er et stort aktiv for kommunen både kulturhistorisk og landskabeligt.

Læs hele høringssvaret her


18. juni

Brev vedr. påtænkt fredning af Lyngby Søndre Mølle

Bygningskultur Foreningen opfordrer Økonomiudvalget til at støtte den påtænkte fredning af Lyngby Søndre Mølle med henvisning til, at en fredning vil:

•bevare Søndre Mølles ydre udtryk med de oprindelige døre, luger og vinduer,

•bevare et helt intakt mølleinventar af enestående kulturhistorisk værdi, som der ikke findes tilsvarende af i Danmark.

•sikre det kulturmiljø, der dannes af Lyngby Nordre og Søndre Mølle tilsammen og

•samtidig sikre en del af det nationale industriminde, Mølleåen.

Læs hele høringssvaret her


12. juni

Fornyet henvendelse om nedlæggelse af § 14 mod nedrivning af rejsestalden ved Fortunen

Bygningskultur Foreningen anmoder efter en række nye oplysninger i sagen og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening atter kommunalbestyrelsen om at nedlægge et § 14 forbud mod nedrivning af Rejsestalden for at signalere over for Naturstyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at rejsestalden bevares.

Læs hele brevet her


7. maj

Brev vedr. Rejsestalden ved Fortunen

Bygningskultur Foreningen finder, at Rejsestalden bør bevares, fordi den udgør en vigtig del af kulturmiljøet Ved Fortunen, og fordi den har en stor kulturhistorisk fortælleværdi. Bygningsmæssige ændringer som følge af nye krav ses på mange gamle bevaringsværdige bygninger og betyder hverken en væsentlig forringelse af kulturmiljøet eller af Rejsestaldens kulturhistoriske fortælleværdi. Foreningen opfordrer derfor kraftigt Byplanudvalget til at nedlægge et § 14 forbud, hvis det viser sig umuligt at finde en løsning med Naturstyrelsen, hvor Rejsestalden bliver bevaret.

Læs hele brevet her