Sager 2012

Sager 2012

Rejsestalden ved Fortunen

Naturstyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at nedrive rejsestalden ved Fortunen, da den ikke opfylder hestelovens krav og er i en dårlig tilstand.

Bygningskultur Foreningen mener, at Rejsestalden ved Fortunen med Fortunens Ponycenter tilfører kulturmiljøet omkring Fortunen betydelige kvaliteter, og at det vil medføre helt uacceptable forringelser af kulturmiljøet, hvis Rejsestalden nedrives.


Vi har sendt følgende breve i sagen:

Brev vedr. bevaring af Rejsestalden fra 12. juni 2012

Brev til byplanudvalget fra 7. maj 2012

Brev vedr. Fortunens Ponyudlejning fra 6. februad 2012

Brev vedr. anmeldt nedrivning fra 25. juli 2011

Brev til byplanudvalget fra 10. juni 2011

Brev til Naturstyrelsen fra 19. juli 20


19. november

Brev til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur om bygningsfredningsloven

Bygningskultur Foreningen har på det kraftigste anmodet Landsforeningen om at arbejde for en ændring af bygningsfredningsloven, så ejere af bevaringsværdige bygninger kan pålægges at holde dem i en forsvarlig stand, og så de relativt små bevaringsværdige bygninger fra før 1940 også kan bevares for eftertiden.

Læs hele brevet her


25. oktober

Fredningsafgørelse vedr. Lyngby Søndre Mølle

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Lyngby Søndre Mølle.

Formålet med fredning af Lyngby Søndre Mølle er at bevare én af de få - om ikke den eneste vanddrevne valsemølle. Hertil kommer ønsket om at sikre det kulturmiljø, der dannes af Nordre og Søndre Mølle tilsammen og samtidig sikre en del af det nationale industriminde, Mølleåen.

Læs afgørelsen her


11. oktober

Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Taarbæk

Bygningskultur Foreningen er tilfreds med lokalplanens formål, men finder ikke, at der på Taarbæk Strandvej 102 (Taarbæk Kro) må indrettes boliger på op til 75% af ejendommens samlede etageareal, da det vil svække og ikke styrke den publikumsorienterede service på dette centrale sted i Taarbæk.

Læs hele høringssvaret her


5. september

Høringssvar vedr. nedrivning af Dyrehavegårdsvej 26

Bygningskultur Foreningen anfører, at Dyrehavegårdsvej 26 har en høj bevaringsværdi (3) både med hensyn til kulturhistorisk værdi og originalitet og fremstår stort set som da det blev opført. Huset repræsenterer sammen med det ligeledes bevaringsværdige hus Dyrehavegårdsvej 24 en unik kulturhistorisk værdi fra tiden før området blev udstykket til bebyggelse. Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt kommunalbestyrelsen om at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til nedrivning.

Læs hele høringssvaret her


5. juli

Høringssvar vedr. forslag til strategi GRØNT LYS vision, viden og vækst i Lyngby-Taarbæk

Bygningskultur Foreningen ser med stor tilfredshed, at forslaget sætter fokus på bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer, åben-lav boligområder og på landskabet. Det er vigtigt at få udpeget og optaget kulturmiljøerne i kommuneplanen samtidig med visionerne om byudvikling, og foreningen anmoder derfor kommunalbestyrelsen om at sikre, at kulturmiljøerne udpeges og optages i kommuneplanen, senest samtidig med, at der optages planer for den fremtidige byudvikling. Foreningen ønsker ikke, at der bygges på Dyrehavegårds jorder, da disse åbne arealer med landbrugsdrift er et stort aktiv for kommunen både kulturhistorisk og landskabeligt.

Læs hele høringssvaret her


18. juni

Brev vedr. påtænkt fredning af Lyngby Søndre Mølle

Bygningskultur Foreningen opfordrer Økonomiudvalget til at støtte den påtænkte fredning af Lyngby Søndre Mølle med henvisning til, at en fredning vil:

•bevare Søndre Mølles ydre udtryk med de oprindelige døre, luger og vinduer,

•bevare et helt intakt mølleinventar af enestående kulturhistorisk værdi, som der ikke findes tilsvarende af i Danmark.

•sikre det kulturmiljø, der dannes af Lyngby Nordre og Søndre Mølle tilsammen og

•samtidig sikre en del af det nationale industriminde, Mølleåen.

Læs hele høringssvaret her


12. juni

Fornyet henvendelse om nedlæggelse af § 14 mod nedrivning af rejsestalden ved Fortunen

Bygningskultur Foreningen anmoder efter en række nye oplysninger i sagen og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening atter kommunalbestyrelsen om at nedlægge et § 14 forbud mod nedrivning af Rejsestalden for at signalere over for Naturstyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at rejsestalden bevares.

Læs hele brevet her


7. maj

Brev vedr. Rejsestalden ved Fortunen

Bygningskultur Foreningen finder, at Rejsestalden bør bevares, fordi den udgør en vigtig del af kulturmiljøet Ved Fortunen, og fordi den har en stor kulturhistorisk fortælleværdi. Bygningsmæssige ændringer som følge af nye krav ses på mange gamle bevaringsværdige bygninger og betyder hverken en væsentlig forringelse af kulturmiljøet eller af Rejsestaldens kulturhistoriske fortælleværdi. Foreningen opfordrer derfor kraftigt Byplanudvalget til at nedlægge et § 14 forbud, hvis det viser sig umuligt at finde en løsning med Naturstyrelsen, hvor Rejsestalden bliver bevaret.

Læs hele brevet her

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk