Sager 2003-2007

Sager 2007


20. december 2007
Høringssvar vedr. vandplan for Mølleåsystemet
Bygningskultur Foreningen lægger stor vægt på, at vandplanerne for Mølleåen ikke kommer til at forringe Mølleådalens store kulturhistoriske og landskabelige værdier, men tværtimod supplerer de store kulturhistoriske og landskabelige oplevelser med oplevelsen af rent vand i Mølleåen og et plante- og dyreliv i Mølleåen, der er naturligt for mølledamme og langsomt strømmende vandløb.
Foreningen ønsker derfor ikke, at der etableres faunapassager ved de 9 opstemninger i Mølleåen, da det vil forringe de kulturhistoriske og landskabelige oplevelser for de mange besøgende, bl.a. fordi faunapassagerne vil fjerne en meget stor del af vandstrømmen over stemmeværkerne – og især om sommeren, hvor vandføringen er mindst. Foreningen anbefaler derfor, at Mølleåen i vandplanen bliver udlagt som et stærkt modificeret vandløb på grund af dets meget store kulturhistoriske værdier.
Læs hele høringssvaret her


21. november 2007
Brev til kommunen vedr. rækkehusundersøgelsen
Bygningskultur Foreningen må desværre konstatere, at alle de rækkehusbebyggelser, der ikke er omfattet af en bevarende lokalplan, gradvist får forringet deres kulturhistoriske værdier som følge af bl.a. opførelse af tilbygninger, terrasseoverdækninger, carporte, garager og skure, udskiftninger af døre, vinduer, vindfang og tagbelægninger, fjernelse af skorstene, udskiftning af levende hegn med faste hegn samt etablering af flisebelægninger m.m. på grønne arealer. Foreningen anbefaler bl.a., at der afsættes yderligere ressourcer til at udarbejde bevarende lokalplaner for rækkehusbebyggelser og iværksættes øget information om rækkehusbebyggelsernes værdier og hvordan de kan bevares over for både beboerne og bestyrelserne i rækkehusbebyggelserne, og gerne i samarbejde med Bygningskultur Foreningen.
Læs hele brevet her


27. juli 2007
Brev til byplanudvalget vedr. ombygning og renovering af Kærgården, Virumgade 24
Bygningskultur Foreningen anser det for vigtigt, at Kærgården bevarer sit nuværende udseende, så den forbliver et autentisk hovedelement i kulturmiljøet omkring gadekæret og bevarer sin høje bevaringsværdi, herunder en høj arkitektonisk værdi og en høj originalitetsværdi. Foreningen anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på ansøgningen om at etablere frontkvist mod haven og ryttervinduer i taget, da det ikke er autentisk og ændrer Kærgårdens nuværende udseende væsentligt. Foreningen anbefaler, at der hverken tillades døre eller partier med franske altaner ud mod gadekæret, men alene staldvinduer eller vinduer med portmotiv.
Læs hele brevet her


27. juni 2007
Brev til byplanudvalget vedr. lokalplanlægning i Taarbæk
Bygningskultur Foreningen lægger stor vægt på at bevare Taarbæks særlige kvaliteter og anbefaler på den baggrund
• at der udarbejdes lokalplan for Taarbæk Strandvej 16-42, lige numre, med det formål at bevare områdets åbne karakter. Lokalplanen skal forhindre udstykning og bebyggelse i området,
• at der ikke gives tilladelse til at nedrive Taarbæk Strandvej 39 med tilhørende udhuse og
• at Dyrlægegården som minimum bevares, da den er den vigtigste af bygningerne i forhold til Taarbæks kulturhistorie.
Læs hele brevet her


15. juni 2007
Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om opførelse af pavillon på Marienborg, Nybrovej 410
Marienborg er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget som område med kulturhistoriske værdier og som kulturmiljø. Foreningen finder det på den baggrund meget uheldigt at tillade opførelse af en 311 m2 stor pavillon i skrænten ned mod Mølleåen mellem hovedbygningens nordfløj og gartnerbygningen, hvor den vil fremstå som et fremmedelement, der vil forringe dette værdifulde kulturmiljø. Foreningen anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på ansøgningen med henvisning til, at pavillonen vil forringe kulturmiljøet og bidrage til en generel svækkelse af beskyttelsen af såvel kulturmiljøer som områder med kulturhistoriske værdier.
Læs hele brevet her


20. maj 2007
Høringssvar vedr. forslag til Strategi 2007
Bygningskultur Foreningen er meget tilfreds med, at forslag til Strategi 2007 omfatter Kulturarv, Landskabet, Mølleåens fremtid, Kgs. Lyngby, Trafik og Vidensby, da især de førstnævnte temaer er meget centrale for foreningens formål om at værne om de bygninger, bymiljøer og landskaber, der er med til at gøre Lyngby-Taarbæk særlig attraktiv. Foreningen anser det for afgørende, at der i fokusstrategien for vidensbyen tages hensyn til bygningskulturen ved udvidelser og ombygninger på uddannelsesinstitutionerne i kommunen, og at kulturarven indtænkes som et særligt aktiv, når det drejer sig om at tiltrække studerende og lærere til Lyngby-Taarbæk kommunes mange uddannelsesinstitutioner.
Læs hele høringssvaret her


7. marts 2007
Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om nedrivning af eksisterende enfamilieshus og opførelse af nyt enfamilieshus på Nybrovej 236
Bygningskultur Foreningen lægger stor vægt på at bevare Digterkvarterets særlige kvaliteter som et haveboligområde med bevaringsværdig bebyggelse og en åben karakter. Foreningen finder det derfor beklageligt, at den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet, og anbefaler, at den eksisterende bebyggelse bevares og at en evt. udvidelse bør ske som ansøgt af den tidligere ejer. Det er foreningens vurdering, at den ansøgte bebyggelse ikke opfylder lokalplanens formål om at fastholde områdets karakter af haveboligområde og at sikre den åbne karakter i området og anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på det ansøgte projekt med henvisning til lokalplanens formål om både at fastholde områdets karakter af haveboligområde og at sikre den åbne karakter i området.
Læs hele brevet her


28. februar 2007
Opfølgning på Brev til borgmesteren vedr. nyt kulturmiljøråd for kommuner omkring Mølleåen
Bygningskultur Foreningen finder, at der efter nedlæggelsen af Københavns Amts Kulturmiljøråd er opstået behov for et nyt kulturmiljøråd, der kan medvirke til at sikre, at den lokale kulturarv og kulturhistorie får en central placering i den fremtidige planlægning og udvikling i regionen. Af hensyn til overskueligheden og lokalkendskabet bør et nyt kulturmiljøråd omfatte færre kommuner end det hidtidige, amtslige kulturmiljøråd. Her vil et samarbejde mellem ”de grønne” kommuner omkring Mølleåen være oplagt, bl.a. fordi kulturmiljøer er tæt forbundet med naturområder, der ikke stopper ved kommunegrænserne. Foreningen vil derfor gerne deltage konstruktivt i bestræbelserne for at få dannet et tværkommunalt kulturmiljøråd med deltagelse af Lyngby-Taarbæk kommune.
Læs hele brevet her


22. februar 2007
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 207 for Lundtofte Landsby
Bygningskultur Foreningen er meget tilfreds med, at der er udarbejdet et forslag til en bevarende lokalplan for hele Lundtofte Landsby. Foreningen kan fuldt ud støtte forslagets formål om at sikre de tilbageværende bevaringsværdier i Lundtofte Landsby og om at udpege og sikre dens bevaringsværdige bebyggelser og beplantninger. Lundtofte Landsby har en meget interessant og velbeskrevet kulturhistorie, som har en stor værdi for alle kommunens borgere og ikke mindst beboerne i Lundtofte, og som er et fortrinligt grundlag for bl.a. historiefortælling, undervisning og kulturhistoriske vandringer. Det er derfor særlig vigtigt også at bevare alle de kulturhistoriske bygninger i Lundtofte, der har en høj kulturhistorisk og miljømæssig værdi, selv om de ikke har nogen høj arkitektonisk værdi eller originalitetsværdi på grund af ombygninger og udskiftning af vinduer m.m. Foreningen finder derfor, at både Bjælkagergård, Lundtoftevej 210 og 212 samt både Ravnholmvej 16 og 18 bør udpeges som bevaringsværdige bebyggelser i lokalplanen.
Læs hele høringssvaret her


20. februar 2007
Brev til byplanudvalget vedr. etablering af kviste på Furesøvej 139, Virum
Bygningskultur Foreningen finder, at Furesøvej 139 er et usædvanlig fint eksempel på stilarten ”Bedre Byggeskik”, og at det har en originalitetsværdi på 2. Huset fremtræder i dag meget harmonisk og karakterfuldt ikke mindst takket være de store tagflader mod nord og syd. Da der er ganske store vinduesarealer mod øst og vest, er udnyttelsen af husets førstesal ikke betinget af nye kviste mod nord og syd. Og da sådanne kviste i væsentlig grand vil ændre husets karakter set fra alle vinkler, vil foreningen anbefale, at der gives afslag til ansøgningen om kviste.
Læs hele brevet her


12. januar 2007
Brev til borgmesteren om samarbejde med nabokommuner om nyt kulturmiljøråd
Bygningskultur Foreningen har i efteråret afholdt to møder med lokalforeninger med tilsvarende interesser i Gentofte, Gladsaxe, Søllerød, Birkerød og Farum. Der var på møderne enighed om at iværksætte et tværkommunalt samarbejde mellem foreningerne om oprettelse af et nyt kulturmiljøråd, der skal have til formål at rådgive kommunerne om kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier samt at udbrede viden og skabe dialog om de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier mv. Bygningskultur Foreningen opfordrer dig på den baggrund til at medvirke til, at der bliver oprettet et Kulturmiljøråd for de ovenfor nævnte kommuner.
Læs hele brevet her


Sager 2006


6. november 2006
Brev til kommunen vedr. nedrivning af ejendommen Taarbæk Strandvej 39 i Taarbæk
Foreningen lægger stor vægt på ejendommens miljømæssige værdi i gadebilledet. Specielt når man kommer til Taarbæk sydfra ad Taarbæk Strandvej, er netop dette hus en iøjnefaldende del af ”indgangen” til Taarbæk og giver med sine sidebygninger mindelser om det selvgroede fiskerleje, der en af Taarbæks særlige kvaliteter. Dertil kommer, at hovedhuset er en enkel og velproportioneret bygning i en tidstypisk stil, så den ydermere har kulturhistorisk værdi.
Foreningen kan derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse til at nedrive Taarbæk Strandvej 39 med tilhørende udhuse.
Læs hele brevet her


13. september 2006
Brev til byplanudvalget vedr. udstykning og bebyggelse af Mosebakken 18 i Virum
Kroppedal Museum har udtalt, at huset er et særegent hus opført i 1932, som er med til at give kvarteret dets særpræg, og som i sig selv er et fint eksempel på et blokhus og finder det derfor ærgerligt, hvis huset bliver revet ned. Bygningskultur Foreningen er enig i Kroppedals udtalelse og mener endvidere, at en udstykning og opførelse af to nye huse i 1½ plan på hver 234 m2 og med karnap i to fulde etager samt en stor kvist ved indgangspartiet og sortglaseret tegl på taget vil betyde, at kvarteret mister sin nuværende åbne og grønne karakter. Foreningen kan på den baggrund ikke anbefale, at der meddeles principgodkendelse til udstykning, nedrivning af det eksisterende blokhus og opførelse af to nye enfamilieshuse.
Læs hele brevet her


19. juni 2006
Høringssvar vedr. anmeldt nedrivning af Niels Skrivers Vej 10, 2aa Virum By, Virum
Ejendommen ligger på kanten af en skrænt uden for den nuværende byggelinie. Huset må anses for at være af så ringe størrelse og med en sådan indretning, at det vil være vanskeligt at istandsætte det til en tidssvarende bolig passende til den attraktive grund. Da huset endvidere ikke er synligt fra landsiden, men kun fra søsiden, vil Foreningen ikke protestere mod, at ejendommen nedrives.
Foreningen anser det til gengæld for meget væsentligt, at det enestående miljø bevares, dvs. specielt synet fra søsiden mod den træbevoksede skråning. Foreningen vil derfor opfordre Lyngby-Taarbæk Kommune til at stille krav til udformningen af det nye byggeri, så det sikres, at det falder harmonisk ind i det omgivende miljø.
Læs hele høringssvaret her


15. maj 2006
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 194 for etageboliger ved Mortonsvej og Baune Allé
Bygningskultur Foreningen finder det positivt, at bebyggelsesprocenten er reduceret fra 80 til 70 ved at mindske bygningshøjden ved Fæstningskanalen. Foreningen vil imidlertid opfordre til, at blokkene nærmest Fæstningskanalen udformes med tilbagetrukket tagetage med penthouselejligheder, så blokkene synsmæssigt virker lavere set fra kanalområdet. Foreningen finder det af afgørende betydning for områdets fredelighed, at trafikken i bebyggelsen mindskes ved, at der kun etableres én parkeringskælder for hele bebyggelsen, og at adgangen til parkeringskælderen kun sker direkte fra Rønne Allé.
Læs hele høringssvaret her


28. april 2006
Brev til Kystdirektoratet vedr. VVM-redegørelse for Springforbi Strandpark
Det er Bygningskultur Foreningens opfattelse, at etablering af badestrande på erosionskysten ved Springforbi vil medføre voldsomme landskabelige forringelser både set fra toppen af skrænten, fra strandpromenaden og ude fra Øresund. Badestrandene vil med deres voldsomme stensætninger ud i Øresund og deres placering vinkelret på kysten fremstå som fremmedelementer i dette erosionskystlandskab og medføre en væsentlig forringelse af oplevelsen af Øresund. Foreningen opfordrer på den baggrund Kystdirektoratet til ikke at meddele tilladelse til etablering af sandstrande ved Springforbi.
Læs hele brevet her


Sager 2005


6. oktober 2005

Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af Taarbæk Strandvej 118

Taarbæk Strandvej 118 er et smukt modernistisk parcelhus på 94 m2 opført i funkisstil i 1933. Huset har en passende størrelse i forhold til de øvrige huse langs Øresund med sin placering på det eneste koteletben i nærområdet ca. 30 meter fra Taarbæk Strandvej og ca. 25 meter fra Øresund. Huset er i en god tilstand, der ikke kan begrunde en nedrivning, og der er kun få bevarede funkis parcelhuse i Lyngby-Taarbæk. Bygningskultur Foreningen anbefaler på den baggrund, at Lyngby-Taarbæk Kommune nedlægger et § 14 forbud mod nedrivning af Taarbæk Strandvej 118 for at udarbejde en bevarende lokalplan, der kan bevare og forstærke det særegne strandvejsmiljø og dets bebyggelse både set fra Strandvejen og Øresund samt forhindre, at der kan opføres ny bebyggelse tættere på Øresund end den eksisterende.

Læs hele høringssvaret her


8. september 2005

Høringssvar vedr. Forslag til Kommuneplan 2005

Bygningskultur Foreningen er meget tilfredse med, at der sker en række fremskridt omkring beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger. Foreningen protesterer imod rammeændringer, der tillader byggeri i Virumparken og i Elementbyen i Hjortekær. Foreningen kan endvidere ikke anbefale, at der etableres en kommunal driftsplads mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej, da det vil forringe den høje kvalitet, der er knyttet til såvel motorvejens forløb gennem Lyngby-Taarbæk Kommune som til DTU og Hempels arealer langs Lundtoftegårdsvej.

Læs hele høringssvaret her


31. august 2005

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 197 for De Engelske Rækkehuse i Ulrikkenborg bydel

Bygningskultur Foreningen er meget tilfredse med, at kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde et forslag til lokalplan, der har til formål at sikre den ydre fremtræden på De Engelske Rækkehuse. Foreningen finder det beklageligt, at 29 af de 76 loggiaer er blevet lukket, da bebyggelsen herved har mistet et markant arkitektonisk udtryk på 38% af rækkehusene.

Foreningen anser det for vigtigt, at bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk bevares, så det også kan opleves i fremtiden, og anbefaler på den baggrund kraftigt, at forslaget ændres, så lokalplanen ikke tillader lukning af flere loggiaer.

Læs hele brevet her


24. august 2005

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 199 for Bondebyen i Kongens Lyngby

Bygningskultur Foreningen er meget tilfredse med, at der nu vedtages en lokalplan for Bondebyen, der erstatter de 13 eksisterende lokalplaner for Bondebyen, og som styrker bevarelsen af Bondebyens meget store kulturhistoriske værdier. Foreningen lægger især stor vægt på bestemmelsen om, at alle bygninger, der er markeret som bevaringsværdige i lokalplanen, ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Læs hele høringssvaret her


29. juli 2005

Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af Lundtoftevej 199 i Lundtofte

Lundtoftevej 199 har i sig selv en kulturhistorie, der fortæller om tidligere boligforhold i Lundtofte. Ejendommen vidner imidlertid også om byggeskikken i Lundtofte, og om hvordan boliger, butikker og arbejdsliv fandt plads under samme tag. Huset har dermed en originalitet, der ikke kan genfindes i de øvrige bevaringsværdige ejendomme i Lundtofte. Bygningskultur Foreningen finder på den baggrund, at ejendommen i høj grad er bevaringsværdig. Og da huset ikke er faldefærdigt, men ”kun” misligholdt, vil det være muligt at bevare det uden at udskifte væsentlige dele af murværket.

Foreningen anbefaler på den baggrund, at Lyngby-Taarbæk Kommune nedlægger et § 14 forbud med nedrivning af Lundtoftevej 199 og derefter udarbejder en bevarende lokalplan for hele Lundtofte Landsby, ligesom det er sket for Bondebyen i Lyngby og for Virum Landsby i Virum.

Læs hele høringssvaret her


Sager 2004


1. marts 2004

Brev til Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. ejendommene Lottenborgvej 3-5 og 7-9

Bygningskultur Foreningen ser med stor tilfredshed, at Lyngby-Taarbæk Kommune har påbudt arbejdet med hævning af taget på Lotttenborgevj 3-5 stoppet og anbefaler, at der meddeles afslag.

Foreningen vil desuden kraftigt opfordre Lyngby-Taarbæk Kommune til i salgsbetingelserne vedr. Lottenborgevj 7-9 at stille krav om, at bindingsværkskonstruktionen skal bevares, og at renoveringen i øvrigt skal foretages nænsomt med respekt for husets kulturhistoriske værdier.

Læs hele brevet her


17. februar 2004

Brev til byplanudvalget vedr. eventuel lokalplan for ejendommen "Søro" Nybrovej 381

Bygningskultur Foreningen ser med tilfredshed, at der er truffet beslutning om at nedlægge et § 14 forbud for at forhindre anlæggelse af en ny indkørsel til Nybrovej 381, da den i væsentlig grad vil skæmme området.  Foreningen vil kraftigt opfordre Byplanudvalget til under alle omstændigheder at udarbejde en bevarende lokalplan for området for at sikre såvel landskabskarakteren som bebyggelsesforholdene i dette værdifulde kulturmiljø ved Bagsværd Sø.

Læs hele brevet her


Sager 2003


3. april 2003

Brev til kommunalbestyrelsen vedr. arkitektkonkurrence for Hyldehaverne og Badeparken

Bygningskultur Foreningen har med stor interesse set, at Økonomiudvalget vil udskrive en arkitektkonkurrence for området, hvor Hyldehaverne er placeret. På denne baggrund vil Foreningen anmode om at blive inddraget i udarbejdelsen af kravene til arkitektkonkurrencen.

Læs hele brevet her