Sager 2010

Sager 2010

6. december 2010

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 226 for Dyrlægegården Taarbæk Strandvej 69 i Taarbæk

Lokalplanforslag 226 betyder, at der også sker nedrivning af den tidstypiske og karakterskabende stald, der netop ville bevare en smule af Taarbæks charme nemlig den uensartede arkitektur og den lidt tilfældige placering af bygningerne, der gør bebyggelsen interessant at opleve, og som ville bidrage fint til Taarbæks selvgroede karakter.

Bygningskultur Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt om bevarelse af bare en smule af Dyrlægegrundens charme ved ikke at tillade nedrivning af den tidstypiske og karakterskabende stald, der fint kan indpasses i lokalplanen.

Læs hele høringssvaret her


18. november 2010

Høringssvar vedr. fornyet høring af forslag til lokalplan 219 for Hjortekær langs Jægersborg Dyrehave

Bygningskultur Foreningen finder det meget beklageligt, at det forslag, der er sendt i fornyet høring, ikke tager hensyn til foreningens bemærkninger og forslag vedr. formålsbestemmelser og bebyggelsesprocenter. Foreningen anbefaler, at bebyggelsesprocenten nedsættes til maksimalt 25 på baggrund af, at Dyrehaven er på vej til at blive optaget på UNESCOS Verdensarvsliste, og at det derfor er vigtigt, at oplevelserne i Dyrehaven ikke forringes væsentligt.

Læs hele høringssvaret her


17. november 2010

Kommentarer til forhøring vedr. Skovtoftes fremtid

Da de omgivende boligområder mod øst er kendetegnet af en tæt lav kædehusbebyggelse og mod vest med individuelle 1 til 1½plans boliger, mener Bygningskultur Foreningen ikke, at området skal rumme fleretagers boliger, der derved vil konkurrere med de tre oprindelige huse. Især Ebenezer med dets vinkelrette længe fremstår som et herskabeligt islæt i dette kulturmiljø, som bør sikres synlighed fra Hummeltoftevej. 

Læs hele høringssvaret her


9. september 2010

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Bygningskultur Foreningen mener, at de gode målsætninger i kommuneplanen om at Lyngby-Taarbæks identitet som en grøn kommune med tidstypiske bebyggelser af høj kvalitet skal fastholdes, videreudvikles og styrkes, også skal afspejle sig i lokalplanernes målsætninger. Foreningen mener endvidere, at så længe kommunalbestyrelsen ikke har taget stilling til, om alle bygninger med bevaringsværdi 4 fortsat skal være udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen, så må de alle optages i lokalplanerne som bevaringsværdige, medmindre der foretages en konkret vurdering af deres bevaringsværdi.

Læs hele høringssvaret her


21. juli 2010

Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af Hyldehavevej 1 A-B

Bygningskultur Foreningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bevarer Hyldehavevej 1 for eftertiden sammen med det renoverede hus på Lundtoftevej 47-49, både fordi bebyggelsen er bevaringsværdig af arkitektoniske grunde, fordi den fortæller en kulturhistorie, der foruden en meget stor lokal interesse også har en national og international interesse, og endelig fordi vi ønsker, at Lyngby-Taarbæk Kommune placerer sig stærkt på Danmarkskortet med hensyn til bevaring af sin kulturhistorie.

Læs hele høringssvaret her


24. juni 2010

Retlig klage til Naturklagenævnet over lokalplan 215 for Furesøkvarteret

Bygningskultur Foreningen finder, at alle bygninger med bevaringsværdi 4 skal udpeges som bevaringsværdige i lokalplanen, indtil kommunalbestyrelsen har foretaget en konkret vurdering af, hvilke bygninger der ikke skal udpeges som bevaringsværdige i lokalplanen. Når kommunalbestyrelsen senere har foretaget en sådan konkret udpegning af de bevaringsværdige bygninger, kan der udarbejdes en ny lokalplan, der udtager de bygninger med bevaringsværdi 4, der efter den konkrete vurdering ikke vurderes at være bevaringsværdige. Foreningen anmoder på den baggrund Naturklagenævnet om at ophæve lokalplan 215 med henvisning til, at den er i strid med kommuneplanen.

Læs hele høringssvaret her


25. februar 2010

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 219 for Hjortekær langs Jægersborg Dyrehave

Bygningskultur Foreningen mener ikke, at lokalplanforslaget lever op til kommuneplanens mål om, at Lyngby-Taarbæks identitet som en grøn kommune med tidstypiske bebyggelser af høj kvalitet skal fastholdes, videreudvikles og udbygges. Foreningen mener heller ikke, at lokalplanforslaget lever op til dens formål, når den ikke udpeger nogen af bygningerne med bevaringsværdi 4 som bevaringsværdige, selv om de er meget bevaringsværdige på grund af deres alder og/eller lokalhistoriske betydning.

Læs hele høringssvaret her


20. februar 2010

Brev til byplanudvalget om beskyttelse af bevaringsværdige bygninger i lokalplan 215 for Furesøkvarteret og lokalplan 219 for område i Hjortekær.

Bygningskultur Foreningen finder, at en vedtagelse af lokalplan 215 og 219, hvor ingen bygninger med bevaringsværdi 4 er udpeget som bevaringsværdige i næsten hele lokalplanområdet, og uden at der er foretaget en konkret vurdering af deres bevaringsværdi, vil medføre, at lokalplanen er ugyldig og vil blive ophævet af Naturklagenævnet. Foreningen anmoder på den baggrund Byplanudvalget om at ændre beslutningen om at udtage alle bygninger med bevaringsværdi 4 i næsten hele de 2 lokalplanområder.

Læs hele brevet her


Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk