Sager 2009

Sager 2009

3. september

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 215 for Furesøkvarteret

Bygningskultur Foreningen finder, at en bebyggelsesprocent på 30 for resten af Furesøkvarteret vil betyde voldsomme forringelser for områdets tidstypiske bebyggelser og dets grønne karakter set i lyset af, at den faktiske bebyggelsesprocent typisk er under 20 og på 10-15 for ca. halvdelen af ejendommene i området. En så stor ændring af bebyggelsesprocenten vil gøre det attraktivt at nedrive de eksisterende huse og opføre 2-3 gange større huse, og det vil ikke kunne ske uden at forringe områdets tidstypiske bebyggelser og dets grønne karakter væsentligt. Foreningen anmoder på den baggrund Kommunalbestyrelsen om at fastsætte bebyggelsesprocenten for Furesøkvarteret til maksimalt 25 svarende til den nuværende bebyggelsesprocent.

Læs hele høringssvaret her


14. april

Brev til kommuneplanudvalget vedr. bebyggelsesprocent i kommuneplanen

Bygningskultur Foreningen finder ikke, at der er behov for en forhøjelse af bebyggelsesprocenten i villakvarterer fra 25 til 30, men at der tværtimod er behov for en nedregulering af bebyggelsesprocenten til 20 i en række villakvarterer for at bevare deres kulturhistoriske værdier og deres grønne præg. Foreningen anmoder på den baggrund kraftigt Kommuneplanudvalget om at fastsætte bebyggelsesprocenten til 25 for fritliggende enfamilieshuse og tofamilieshuse beliggende i de nyeste parcelhusområder og bebyggelsesprocenten til 20 i de ældre parcelhusområder med store kulturhistoriske og ”grønne” værdier.

Læs hele brevet her


4. februar

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 216 for Dyrlægegården Taarbæk Strandvej 69 i Taarbæk

Bygningskultur Foreningen står helt uforstående over for, at kommunalbestyrelsen har sendt forslaget til lokalplan 216 ud i offentlig høring, da forslaget er i direkte modstrid med de intentioner, der ligger i både kommuneplanen, den gældende byplanvedtægt 16 for området og i det tidligere lokalplanforslag 210. Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage lokalplanforslag 216, men om i stedet at mindske grundstørrelsen og bebyggelsesprocenten i lokalplanforslag 210, så generne for naboerne reduceres.

Læs hele høringssvaret her


2. februar

Brev til Kulturarvsstyrelsen vedr. den fredede ejendom ”Den Gudmannske Villa” på Møllevej 5 i Fuglevad

Bygningskultur Foreningen har konstateret, at der for nylig er blevet anbragt en stærkt skæmmende parabolantenne på frontkvisten ud mod Skovbrynet. Foreningen finder, at der er tale om en meget grov overtrædelse af fredningen og anmoder på den baggrund Kulturarvsstyrelsen om straks at meddele påbud om, at parabolantennen skal fjernes.

Læs hele brevet her.

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk