Sager 2007

Sager 2007


20. december

Høringssvar vedr. vandplan for Mølleåsystemet

Bygningskultur Foreningen lægger stor vægt på, at vandplanerne for Mølleåen ikke kommer til at forringe Mølleådalens store kulturhistoriske og landskabelige værdier, men tværtimod supplerer de store kulturhistoriske og landskabelige oplevelser med oplevelsen af rent vand i Mølleåen og et plante- og dyreliv i Mølleåen, der er naturligt for mølledamme og langsomt strømmende vandløb.

Foreningen ønsker derfor ikke, at der etableres faunapassager ved de 9 opstemninger i Mølleåen, da det vil forringe de kulturhistoriske og landskabelige oplevelser for de mange besøgende, bl.a. fordi faunapassagerne vil fjerne en meget stor del af vandstrømmen over stemmeværkerne – og især om sommeren, hvor vandføringen er mindst. Foreningen anbefaler derfor, at Mølleåen i vandplanen bliver udlagt som et stærkt modificeret vandløb på grund af dets meget store kulturhistoriske værdier.

Læs hele høringssvaret her


21. november

Brev til kommunen vedr. rækkehusundersøgelsen

Bygningskultur Foreningen må desværre konstatere, at alle de rækkehusbebyggelser, der ikke er omfattet af en bevarende lokalplan, gradvist får forringet deres kulturhistoriske værdier som følge af bl.a. opførelse af tilbygninger, terrasseoverdækninger, carporte, garager og skure, udskiftninger af døre, vinduer, vindfang og tagbelægninger, fjernelse af skorstene, udskiftning af levende hegn med faste hegn samt etablering af flisebelægninger m.m. på grønne arealer. Foreningen anbefaler bl.a., at der afsættes yderligere ressourcer til at udarbejde bevarende lokalplaner for rækkehusbebyggelser og iværksættes øget information om rækkehusbebyggelsernes værdier og hvordan de kan bevares over for både beboerne og bestyrelserne i rækkehusbebyggelserne, og gerne i samarbejde med Bygningskultur Foreningen.

Læs hele brevet her


27. juli

Brev til byplanudvalget vedr. ombygning og renovering af Kærgården, Virumgade 24

Bygningskultur Foreningen anser det for vigtigt, at Kærgården bevarer sit nuværende udseende, så den forbliver et autentisk hovedelement i kulturmiljøet omkring gadekæret og bevarer sin høje bevaringsværdi, herunder en høj arkitektonisk værdi og en høj originalitetsværdi. Foreningen anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på ansøgningen om at etablere frontkvist mod haven og ryttervinduer i taget, da det ikke er autentisk og ændrer Kærgårdens nuværende udseende væsentligt. Foreningen anbefaler, at der hverken tillades døre eller partier med franske altaner ud mod gadekæret, men alene staldvinduer eller vinduer med portmotiv.

Læs hele brevet her


27. juni

Brev til byplanudvalget vedr. lokalplanlægning i Taarbæk

Bygningskultur Foreningen lægger stor vægt på at bevare Taarbæks særlige kvaliteter og anbefaler på den baggrund

• at der udarbejdes lokalplan for Taarbæk Strandvej 16-42, lige numre, med det formål at bevare områdets åbne karakter. Lokalplanen skal forhindre udstykning og bebyggelse i området,

• at der ikke gives tilladelse til at nedrive Taarbæk Strandvej 39 med tilhørende udhuse og

• at Dyrlægegården som minimum bevares, da den er den vigtigste af bygningerne i forhold til Taarbæks kulturhistorie.

Læs hele brevet her


15. juni

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om opførelse af pavillon på Marienborg, Nybrovej 410

Marienborg er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget som område med kulturhistoriske værdier og som kulturmiljø. Foreningen finder det på den baggrund meget uheldigt at tillade opførelse af en 311 m2 stor pavillon i skrænten ned mod Mølleåen mellem hovedbygningens nordfløj og gartnerbygningen, hvor den vil fremstå som et fremmedelement, der vil forringe dette værdifulde kulturmiljø. Foreningen anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på ansøgningen med henvisning til, at pavillonen vil forringe kulturmiljøet og bidrage til en generel svækkelse af beskyttelsen af såvel kulturmiljøer som områder med kulturhistoriske værdier.

Læs hele brevet her


20. maj

Høringssvar vedr. forslag til Strategi 2007

Bygningskultur Foreningen er meget tilfreds med, at forslag til Strategi 2007 omfatter Kulturarv, Landskabet, Mølleåens fremtid, Kgs. Lyngby, Trafik og Vidensby, da især de førstnævnte temaer er meget centrale for foreningens formål om at værne om de bygninger, bymiljøer og landskaber, der er med til at gøre Lyngby-Taarbæk særlig attraktiv. Foreningen anser det for afgørende, at der i fokusstrategien for vidensbyen tages hensyn til bygningskulturen ved udvidelser og ombygninger på uddannelsesinstitutionerne i kommunen, og at kulturarven indtænkes som et særligt aktiv, når det drejer sig om at tiltrække studerende og lærere til Lyngby-Taarbæk kommunes mange uddannelsesinstitutioner.

Læs hele høringssvaret her


7. marts

Brev til byplanudvalget vedr. ansøgning om nedrivning af eksisterende enfamilieshus og opførelse af nyt enfamilieshus på Nybrovej 236

Bygningskultur Foreningen lægger stor vægt på at bevare Digterkvarterets særlige kvaliteter som et haveboligområde med bevaringsværdig bebyggelse og en åben karakter. Foreningen finder det derfor beklageligt, at den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet, og anbefaler, at den eksisterende bebyggelse bevares og at en evt. udvidelse bør ske som ansøgt af den tidligere ejer. Det er foreningens vurdering, at den ansøgte bebyggelse ikke opfylder lokalplanens formål om at fastholde områdets karakter af haveboligområde og at sikre den åbne karakter i området og anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på det ansøgte projekt med henvisning til lokalplanens formål om både at fastholde områdets karakter af haveboligområde og at sikre den åbne karakter i området.

Læs hele brevet her


28. februar

Opfølgning på Brev til borgmesteren vedr. nyt kulturmiljøråd for kommuner omkring Mølleåen

Bygningskultur Foreningen finder, at der efter nedlæggelsen af Københavns Amts Kulturmiljøråd er opstået behov for et nyt kulturmiljøråd, der kan medvirke til at sikre, at den lokale kulturarv og kulturhistorie får en central placering i den fremtidige planlægning og udvikling i regionen. Af hensyn til overskueligheden og lokalkendskabet bør et nyt kulturmiljøråd omfatte færre kommuner end det hidtidige, amtslige kulturmiljøråd. Her vil et samarbejde mellem ”de grønne” kommuner omkring Mølleåen være oplagt, bl.a. fordi kulturmiljøer er tæt forbundet med naturområder, der ikke stopper ved kommunegrænserne. Foreningen vil derfor gerne deltage konstruktivt i bestræbelserne for at få dannet et tværkommunalt kulturmiljøråd med deltagelse af Lyngby-Taarbæk kommune.

Læs hele brevet her


22. februar

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 207 for Lundtofte Landsby

Bygningskultur Foreningen er meget tilfreds med, at der er udarbejdet et forslag til en bevarende lokalplan for hele Lundtofte Landsby. Foreningen kan fuldt ud støtte forslagets formål om at sikre de tilbageværende bevaringsværdier i Lundtofte Landsby og om at udpege og sikre dens bevaringsværdige bebyggelser og beplantninger. Lundtofte Landsby har en meget interessant og velbeskrevet kulturhistorie, som har en stor værdi for alle kommunens borgere og ikke mindst beboerne i Lundtofte, og som er et fortrinligt grundlag for bl.a. historiefortælling, undervisning og kulturhistoriske vandringer. Det er derfor særlig vigtigt også at bevare alle de kulturhistoriske bygninger i Lundtofte, der har en høj kulturhistorisk og miljømæssig værdi, selv om de ikke har nogen høj arkitektonisk værdi eller originalitetsværdi på grund af ombygninger og udskiftning af vinduer m.m. Foreningen finder derfor, at både Bjælkagergård, Lundtoftevej 210 og 212 samt både Ravnholmvej 16 og 18 bør udpeges som bevaringsværdige bebyggelser i lokalplanen.

Læs hele høringssvaret her


20. februar

Brev til byplanudvalget vedr. etablering af kviste på Furesøvej 139, Virum

Bygningskultur Foreningen finder, at Furesøvej 139 er et usædvanlig fint eksempel på stilarten ”Bedre Byggeskik”, og at det har en originalitetsværdi på 2. Huset fremtræder i dag meget harmonisk og karakterfuldt ikke mindst takket være de store tagflader mod nord og syd. Da der er ganske store vinduesarealer mod øst og vest, er udnyttelsen af husets førstesal ikke betinget af nye kviste mod nord og syd. Og da sådanne kviste i væsentlig grand vil ændre husets karakter set fra alle vinkler, vil foreningen anbefale, at der gives afslag til ansøgningen om kviste.

Læs hele brevet her


12. januar

Brev til borgmesteren om samarbejde med nabokommuner om nyt kulturmiljøråd

Bygningskultur Foreningen har i efteråret afholdt to møder med lokalforeninger med tilsvarende interesser i Gentofte, Gladsaxe, Søllerød, Birkerød og Farum. Der var på møderne enighed om at iværksætte et tværkommunalt samarbejde mellem foreningerne om oprettelse af et nyt kulturmiljøråd, der skal have til formål at rådgive kommunerne om kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier samt at udbrede viden og skabe dialog om de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier mv. Bygningskultur Foreningen opfordrer dig på den baggrund til at medvirke til, at der bliver oprettet et Kulturmiljøråd for de ovenfor nævnte kommuner.

Læs hele brevet her

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk