Sager 2006

Sager 2006


6. november

Brev til kommunen vedr. nedrivning af ejendommen Taarbæk Strandvej 39 i Taarbæk

Foreningen lægger stor vægt på ejendommens miljømæssige værdi i gadebilledet. Specielt når man kommer til Taarbæk sydfra ad Taarbæk Strandvej, er netop dette hus en iøjnefaldende del af ”indgangen” til Taarbæk og giver med sine sidebygninger mindelser om det selvgroede fiskerleje, der en af Taarbæks særlige kvaliteter. Dertil kommer, at hovedhuset er en enkel og velproportioneret bygning i en tidstypisk stil, så den ydermere har kulturhistorisk værdi.

Foreningen kan derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse til at nedrive Taarbæk Strandvej 39 med tilhørende udhuse.

Læs hele brevet her


13. september

Brev til byplanudvalget vedr. udstykning og bebyggelse af Mosebakken 18 i Virum

Kroppedal Museum har udtalt, at huset er et særegent hus opført i 1932, som er med til at give kvarteret dets særpræg, og som i sig selv er et fint eksempel på et blokhus og finder det derfor ærgerligt, hvis huset bliver revet ned. Bygningskultur Foreningen er enig i Kroppedals udtalelse og mener endvidere, at en udstykning og opførelse af to nye huse i 1½ plan på hver 234 m2 og med karnap i to fulde etager samt en stor kvist ved indgangspartiet og sortglaseret tegl på taget vil betyde, at kvarteret mister sin nuværende åbne og grønne karakter.  Foreningen kan på den baggrund ikke anbefale, at der meddeles principgodkendelse til udstykning, nedrivning af det eksisterende blokhus og opførelse af to nye enfamilieshuse.

Læs hele brevet her


19. juni

Høringssvar vedr. anmeldt nedrivning af Niels Skrivers Vej 10, 2aa Virum By, Virum

Ejendommen ligger på kanten af en skrænt uden for den nuværende byggelinie. Huset må anses for at være af så ringe størrelse og med en sådan indretning, at det vil være vanskeligt at istandsætte det til en tidssvarende bolig passende til den attraktive grund. Da huset endvidere ikke er synligt fra landsiden, men kun fra søsiden, vil Foreningen ikke protestere mod, at ejendommen nedrives.

Foreningen anser det til gengæld for meget væsentligt, at det enestående miljø bevares, dvs. specielt synet fra søsiden mod den træbevoksede skråning.  Foreningen vil derfor opfordre Lyngby-Taarbæk Kommune til at stille krav til udformningen af det nye byggeri, så det sikres, at det falder harmonisk ind i det omgivende miljø.

Læs hele høringssvaret her


15. maj

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 194 for etageboliger ved Mortonsvej og Baune Allé

Bygningskultur Foreningen finder det positivt, at bebyggelsesprocenten er reduceret fra 80 til 70 ved at mindske bygningshøjden ved Fæstningskanalen. Foreningen vil imidlertid opfordre til, at blokkene nærmest Fæstningskanalen udformes med tilbagetrukket tagetage med penthouselejligheder, så blokkene synsmæssigt virker lavere set fra kanalområdet. Foreningen finder det af afgørende betydning for områdets fredelighed, at trafikken i bebyggelsen mindskes ved, at der kun etableres én parkeringskælder for hele bebyggelsen, og at adgangen til parkeringskælderen kun sker direkte fra Rønne Allé.

Læs hele høringssvaret her


28. april

Brev til Kystdirektoratet vedr. VVM-redegørelse for Springforbi Strandpark

Det er Bygningskultur Foreningens opfattelse, at etablering af badestrande på erosionskysten ved Springforbi vil medføre voldsomme landskabelige forringelser både set fra toppen af skrænten, fra strandpromenaden og ude fra Øresund. Badestrandene vil med deres voldsomme stensætninger ud i Øresund og deres placering vinkelret på kysten fremstå som fremmedelementer i dette erosionskystlandskab og medføre en væsentlig forringelse af oplevelsen af Øresund. Foreningen opfordrer på den baggrund Kystdirektoratet til ikke at meddele tilladelse til etablering af sandstrande ved Springforbi.

Læs hele brevet her

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

_______________________________________________________________________________________

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk